เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม
     
 
ข่าว
 
ติดตามสภาองค์กรชุมชน
  1. ผ่ากลไก “สภาองค์กรชุมชน” “ต้องปรับราชการให้เข้าถึงพลังชาวบ้าน”
  2. รายชื่อสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแ้ล้ว
  3. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดปัตตานี
  4. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดนราธิวาส
  5. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดยะลา
ความหมายของชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายฯ
 

          ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาตรา 3 ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ไว้ดังนี้

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน
 
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม
 
“เครือข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น

 

คุณสมบัติองค์กรชุมชนที่จะได้รับการรับรองสถานภาพ

1. เป็นองค์กรที่มีการก่อตั้งโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ชัดเจน

2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการรวมตัวกันเพื่อการพัฒนา

3. เป็นองค์กรที่มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เปิดเผย โปร่งใส

4. มีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกของสมาชิก

5. มีแผนงาน การดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรที่ต่อเนื่อง

 

กระบวนการขั้นตอนที่นำไปสู่การรับรองสถานภาพ

1. ประชุมแกนนำองค์กรชุมชนระดับตำบล / เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการรับรองสถานภาพ วางเป้าหมาย วิธีการที่จะดำเนินการ

2. จัดตั้งกลไกการรับรองสถานภาพระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน หารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกลไกการรับรองสถานภาพร่วมกัน ซึ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นอยู่แล้ว เช่น โครงการบ้านมั่นคง การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ ก็เริ่มจากคณะทำงานที่มีอยู่ โดยอาจเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้คณะประสานงานองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด หรือเรียกชื่ออื่น ๆ ที่ทำงานประสานเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับจังหวัด จะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการจัดกลไกการรับรองสถานภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งการแต่งตั้งกลไกการรับรองสถานภาพในระดับท้องถิ่น สามารถแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ

3. จัดทำหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพระดับท้องถิ่น กลไกการรับรองระดับท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน คุณสมบัติ และวิธีการในการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรภาคีพัฒนา

4. จัดเก็บข้อมูลองค์กรชุมชน

- การจัดเก็บข้อมูลองค์กรชุมชน ควรใช้แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน ที่เป็น แบบฟอร์มกลาง (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ข.) ที่มีประเด็นการจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นองค์กรชุมชนครบถ้วน ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นสามารถนำไปเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่วางไว้ร่วมกัน เช่น มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจากหมู่บ้านต่างๆ ตัวแทนกลุ่มประเภทต่างๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลองค์กรประเภทนั้นๆ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม/องค์กรต่างๆ มากรอกข้อมูลองค์กร การใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเป็นตัวตั้งเก็บซ้ำให้เป็นปัจจุบันฯลฯ

- การจัดเวทีย่อยทบทวนตนเองขององค์กรชุมชน โดยคณะทำงานรับรองสถานภาพเชิญแกนนำองค์กรชุมชน/เครือข่าย มาพูดคุย เพื่อทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบความเป็นองค์กรชุมชนและความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดร่วมกัน

อีกทั้งให้แกนนำองค์กรชุมชนได้เสนอแนวคิด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มองค์กร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ปัญหาอุปสรรคที่พบและวิธีการแก้ไข แผนงานที่ตั้งใจจะทำในอนาคต ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากลุ่มองค์กร ต่อไป

5. การประมวลสรุป สถานะและจัดประเภทองค์กร และจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล แจงนับหรือ บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมฐานข้อมูล(สถาบันฯ โดยศูนย์ข้อมูลช่วยสนับสนุนโปรแกรมฐานข้อมูล) จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรชุมชนรวมกัน ร่วมกันการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นองค์กรชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เบื้องต้น จัดทำรายงานผลการจัดทำข้อมูลองค์กรชุมชน

6. กลไกการรับรองสถานภาพในท้องถิ่นรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชน จัดเวทีนำเสนอผลการรับรองสถานภาพ มอบเอกสารการรับรองสถานภาพที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงนามร่วมกัน ส่งผลการรับรองและข้อมูลประกอบต่อให้คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพ พอช.เพื่อรับรองต่อและนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลองค์กรชุมชน พอช. รวมทั้งฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

7. การจัดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ประเมินศักยภาพองค์กรและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพองค์กร/การพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยองค์กรชุมชน

 

7 ขั้นตอนสู่การรับรองสถานภาพในระดับท้องถิ่น

 
 
เปิดโลกสายบุรี : นี่คือชีวิตลุ่มน้ำ  
 
 

ปรากฏการณ์น้ำแดง : สึนามิแห่งลุ่มน้ำ
เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว (ราวพ.ศ. 2511) มีหลักฐานยืนยันจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโส ณ บริเวณเทือกเขาบูโด  ซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำหนึ่งของลุ่มน้ำสายบุรี เกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำแดง (สึนามิแห่งลุ่มน้ำ) ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทำให้สันนิษฐาน

เนื่องจากภาพ

ตะเกียงโมเสส กับ แพะสองตัว
ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี

ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำสายบุรีในเบื้องต้นทำให้เข้าใจว่า ลุ่มน้ำสายบุรีมีแหล่งกำเนิดจากแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ต่อ)

นกเงือกแห่งเทือกเขาบูโด

นกเงือกแห่งเทือกเขาบูโด
วันนี้ เรามีนัดกับเกษตรตำบลกาเยาะมาตี และแกนนำของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อให้พาทีมวิจัยไปดูพื้นที่และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำทั้งแบบรัฐและแบบชาวบ้าน (ต่อ)

ไอร์ : นัยแห่งสายน้ำ

ไอร์ : นัยแห่งสายน้ำ
“สายบุรี” ชาวไทยเชื้อสายมลายูเรียกว่า "ตะลุบัน" (Taluban; Teluban) หรือในภาษามาเลย์-สันสกฤตเรียกว่า "เซลินดุงบายู" (Selindung Bayu) แปลว่า ที่กำบังลมพายุ และเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึง (ต่อ)

 

 
 
สีสันชายแดน : แสนสุข ทุกข์เศร้า คละเคล้ากันไป  
 
 
ก๊ะนี ที่มายอ :  ซุปไก่บ้านจานเลิศ
ันนี้ทั้งสองมีความสุขเมื่อได้พบลูกค้าเก่าแก่ เราไม่ได้พูดอะไรมาก ต่างก็รู้และเข้าใจกันว่า เราต่างมาพบกันด้วยความปรารถนาดี และอาหารเราได้ลิ้มรสด้วยลิ้น จิตใจเราสัมผัสด้วยแววตา (ต่อ)

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้
 

เสียงประทัดที่ปัตตานี : เกียฮ่อซินนี้ ซินนี้ตั้วถั่น

เกียฮ่อซินนี้ ซินนี้ตั้วถั่น คือ สวัสดีปีใหม่ ขอให้ร่ำรวยๆ จีนแต้จิ๋วก็ว่า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ จีนกลางก็ว่า ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาฉาย แปลว่า ขอให้ประสบโชคดี ขอให้มั่งมีปีใหม่ (ต่อ)

เล่งจู้เกี้ยง : วันนี้ไม่เงียบเหงา

เล่งจู้เกี้ยง : วันนี้ไม่เงียบเหงา
เมื่อวานผ่านไปแบบอุ่นเครื่อง ทุกบ้านเรือนร้านค้าต่างก็ไหว้บรรพบุรุษกันอยู่ที่บ้าน มีส่วนน้อยที่ออกไปไหว้นอกบ้าน แต่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อตอนเย็นๆที่ศาลเจ้าเล่งจู่เกี้ยงหรือลิ้มก่อเหนี่ยว (ที่ย้ายมาจากที่เดิม (ต่อ)

ปัตตานี : สีสันวันเด็ก 2552 เสียงแห่งความหวัง
นับตั้งแต่ยามเช้า เหมือนกับฟ้าไม่เต็มใจ บรรยากาศมืดครึ้มไปหมด ลมพัดแรง พัดพาเอาฝนห่าใหญ่ตกมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ทำให้รู้สึกใจหายว่าวันเด็กปีนี้จะเงียบเหงา หรือเด็กๆอาจจะไม่ได้ไปเที่ยว (ต่อ)

 
 
เครือข่ายสันติวิธี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติฯ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฯ ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
Copyright 2009 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม. มหิดล ศาลายา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอ. ปัตตานี