Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Monday, 25 January 2021  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4156877
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แจ้ง Link เว็บไซต์ใหม่

เรียน สมาชิกทุกท่าน ตอนนี้เว็ปของหน่วยงาน ได้ทำการย้ายเว็บไปยัง

www.ihrp.mahidol.ac.th.

ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม โครงการต่างๆของหน่วยงานได้จากเว็บดังกล่าว

 Image

รายงานการประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ

รายงานการประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ

วันที่14-15 พฤษภาคม 2555

ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

แปลงเปลี่ยนวิกฤตการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นโอกาส

แปลงเปลี่ยนวิกฤตการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นโอกาส

                                                                                                                               โดย.. โคทม อารียา

            ในปัจจุบัน เรามีความขัดแย้งกันในเรื่องรัฐธรรมนูญ ตัวละครในความขัดแย้งนี้ขอแบ่งเป็นสามกลุ่มคร่าว ๆ เพื่อให้ง่ายแก่การวิเคราะห์คือ (๑) ฝ่ายรัฐบาล นปช. มวลชนเสื้อแดง และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน (๒) ฝ่ายค้าน พันธมิตรฯ มวลชนเสื้อเหลือง                และผู้สนับสนุนฯ (๓) ภาคประชาสังคมและพลเมืองจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ข้อเสนอของฝ่ายแรกคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะเป็นผลพวงจากรัฐประหาร ควรปรับปรุงที่มา (การเลือกตั้ง-สรรหา) องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ และปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้ข้อเสนอของฝ่ายที่สองคือให้มีการคานดุลระหว่างองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ โดยเฉพาะฝ่ายตุลาการและองค์กรตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ และจะต้องไม่แก้ไขรัฐธรมนูญเพื่อช่วย พ.ต.ท. ทักษิณ ฝ่ายที่สามมีข้อเสนอให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้มากขึ้น ให้มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และให้การเคารพสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นจริงมากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
>>ร่วมรับฟัง<<
การเรียนการสอน/ อบรม

 

Imageตารางเรียน (ปีการศึกษา 2555)

    - รายวิชา พสสศ 101 Section 1 วันจันทร์ 09.00-12.00 น.
    - รายวิชา พสสศ 101 Section 2 วันจันทร์ 13.00-16.00 น.

วิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี (ประมวลรายวิชา) เปิดสอน 3 เซ็คชั่น
    - อังคาร-พุธ 9.00-12.00 น. เรียนวันแรก พุธ 18 เม.ย.2555
    - อังคาร-พุธ 13.00-16.00 น. เรียนวันแรก พุธ 18 เม.ย.2555
    - จันทร์&ศุกร์ 9.00-12.00 น. เรียนวันแรก ศุกร์ 20 เม.ย.2555

วิชา พสสศ 102 สังคม สงคราม และสันติ (ประมวลรายวิชา) เปิดสอน 1 เซ็คชั่น จันทร์&ศุกร์ 13.00-16.00 น. เรียนวันแรก ศุกร์ที่ 20 เม.ย.2555

Download เอกสารประกอบรายวิชา พสสศ 101 และ พสสศ 102

                  
พันแสงรุ้ง

Image


Imageข่าวประชาสัมพันธ์รายการพันแสงรุ้งImage
Imageศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี เป็นปลื้ม "พันแสงรุ้ง" รับรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกImage
Imageชมรายการพันแสงรุ้ง สารคดีความงามอันหลากหลายของความเป็นไทย นำเสนอประเด็นพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย  ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 -17.00 น. ณ ช่องทีวีไทย 
Image ตัวอย่าง รายการพันแสงรุ้ง ตอนต่างๆ ปี 2554 
Image ตัวอย่าง รายการพันแสงรุ้ง ตอนต่างๆ ปี 2553
Image ตัวอย่าง รายการพันแสงรุ้ง ตอนที่ 1-48 ปี 2552 
ความเป็นมาของรายการพันแสงรุ้ง

งานวิจัย
Image 

Imageฉบับสมบูรณ์พร้อมปก หนังสือ ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการค้นหากุญแจ สู่สุขภาวะชายแดนใต้ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล Image

Imageรายงานโครงการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ 5 ปี การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548-2552) โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล Image

Image รายงานพัฒนาโครงการทวิภาษา (ไทย-มาลายูถิ่น) โดย อ.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Imageรายงานโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน  กรณีศึกษา เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จจ.นราธิวาส โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช  ผู้ช่วยวิจัย สันติ นิลแดง, อำซือมัน นิกาเร็ง, เพ็ญพร ทองนพคุณ, ฟัครูรอซี เล็กฮะ

Image รายงานโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนกุนุงจนอง อ.เบตง จ.ยะลา โดย ฟารินดา บินศุภอรรถ,  มัทนี จือนารา, อาภรณ์ บีฮิง และ งามศุกร์ รัตนเสถียร

Image(ร่าง)รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดย คณะกรรมการยกร่างรายงานฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า

Imageงานวิจัยเรื่อง: รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในสถานศึกษา โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข

Image ดูงานวิจัยทั้งหมด

neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th