Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ arrow การเรียนการสอน arrow รายวิชา พสสศ101 Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116213
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายวิชา พสสศ101
ตารางสอน วิชา 101 เทอม1/2555 sec1 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ตารางแก้ไขวันและเวลาเรียนรายวิชา PBPS 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
Section 1 วันพุธ 09:00 – 12:00 น.
ห้องเรียน 4120 อาคารพัฒนดล ม.มหิดลศาลายา
  
  
   

คาบที่

วันที่

เวลา

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

1

18 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

2

25 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

3

2 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

4

9 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

5

16 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

6

23 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

7

30 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

8

6 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

9

20 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

10

27 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

11

3 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

12

10 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

13

17 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

14

24 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

15

1 ต.ค. 55

09:00 – 12:00

นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ตารางสอน วิชา 101 เทอม1/2555 sec2 PDF พิมพ์ ส่งเมล

ตารางแก้ไขวันและเวลาเรียนรายวิชา PBPS 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
Section 2 วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
ห้องเรียน กษาน สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดลศาลายา

คาบที่

วันที่

เวลา

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

1

18 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

2

25 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

3

2 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

4

9 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

5

16 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

6

23 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

7

30 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

8

6 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

9

20 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

10

27 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

11

3 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

12

10 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

13

17 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

14

24 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

15

1 ต.ค. 55

09:00 – 12:00

นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ประมวลรายวิชา พสสศ101 ภาคฤดูร้อน 2554 PDF พิมพ์ ส่งเมล
พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี
PBPS 101 (Conflict transformation by peaceful means)

 ระยะเวลาเรียน
Section 1 วันอังคารและพุธ 9.00 – 12.00น.
Section 2 วันอังคารและพุธ 13.00 – 16.00น.
Section 3 วันจันทร์และศุกร์ 9.00 – 12.00น.

สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4126 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารยผูประสานงานวิชา Section 1 ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช ( ), 0891886665

คำบรรยายรายวิชา

ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแยง ความรุนแรงประเภทตางๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหความขัดแยงและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เนนการฟงอยางลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน

Peace theory, violence and conflict; types of violence, case studies of daily violence; conflict analysis and conflict transformation by peaceful means; nonviolent tools; dialogue with deep listening; nonviolent communication; implementation of nonviolence in daily life.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (5 หน้า)

 

ประมวลรายวิชา ศพสต๑๐๑ หรือ พสสศ๑๐๑ PDF พิมพ์ ส่งเมล

คู่มือการจัดการเรียนการสอน

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2554

 รหัสและชื่อวิชา                       พสสศ101
                                                
การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
                                                
PBPS 101
                                                 (Conflict transformation by peaceful means) 
 

จํานวนหน่วยกิต                      3 (3-0-6)  
ระยะเวลาเรียน                         Section 1 วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.
                                                
Section 2 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.00 น. 
สถานที่                                    ห้อง 220 ชั้น 2 ตึกอธิการบดี                      
ผู้ประสานรายวิชา                   Section 1 ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
                                                 

                                                 Section 2 ดร.เอกพันธุปิณฑวณิช
                                                  , 0891886665

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

ประมวลรายวิชา พสสศ๑๐๒ PDF พิมพ์ ส่งเมล

ประมวลรายวิชา พสสศ102
รายละเอียดรายวิชา
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลัยมหิดล                     

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                        ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี         

ข้อมูลทั่วไป 

.  รหัสและชื่อรายวิชา              ภาษาไทย        พสสศ ๑๐๒ สังคม สงคราม และสันติ   

                                                ภาษาอังกฤษ    PBPS 102 Society, War, and Peace 

.  จำนวนหน่วยกิต                 ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต (ทฤษฎีปฏิบัติค้นคว้า)

.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา         

๓.๑  หลักสูตร                                  -                

๓.๒ ประเภทของรายวิชา                   วิชาเลือก/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล 
      และอาจารย์ผู้สอน                           และ อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร 
  

.   วัน / เวลา                                      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๔ – ๑๕ ก.ย. ๕๔     
                                                           ๐๙
:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.
 
๖.   เงื่อนไขของรายวิชา                       กำหนดจำนวนผู้เรียนอย่างน้อย ๑๕ คน  
.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               ไม่มี      (Pre-requisite)          
.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน             ไม่มี      (Co-requisites)                        
.  สถานที่เรียน                                    ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ ตึกอธิการบดี
๑๐.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุง                  วันที่ ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่นี่

ศพสต 101 การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภาคฤดูร้อน 2552 PDF พิมพ์ ส่งเมล

คู่มือการจัดการเรียนการสอน 

ดาวน์โหลดข้อมูลและตารางสอนไฟล์ MSWord

 

รหัสและชื่อวิชาการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

(Conflict transformation by peaceful means)

 
จํานวนหน่วยกิต

3 (3-0-6)

 
จํานวนนักศึกษา

25 คน

 
  
ระยะเวลาเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 (วันที่ 5 เมษายน-14 พฤษภาคม 2553)

วันจันทร์-พฤหัส-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00   

สถานที่

แจ้งให้ทราบภายหลัง

 
  
 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 
 

ดร. เอกพันธุปิณฑวณิช ( ), 0891886665

 . งามศุกรรัตนเสถียร ( ), 0894875957 

 

 

 ลักษณะวิชา   ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหความขัดแย้งและการหาวิธีแนวทางสันติวิธีในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน  
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 13
neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th