Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ arrow บริการวิชาการ Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116046
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการวิชาการ
บริการวิชาการ PDF พิมพ์ ส่งเมล

โครงการอบรมสันติวิธี
ระยะที่ ๑ เพื่อพัฒนาวิทยากรสันติวิธี

== เต็มจำนวน ปิดรับสมัครแล้ว ==

สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อัสสลามวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามศึกษา

หลักการและเหตุผล

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาและขจัดเงื่อนไขแห่งความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติต่างๆ ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร ๒) ด้านวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ ๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม และ ๔) ด้านการเมือง (สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและการบริหารการปกครอง)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงได้ประสานงานกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และทักษะสันติวิธีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลและมีความยั่งยืน จึงได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรก เป็นระยะพัฒนาวิทยากรสันติวิธี โดยจะนำบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐและครู เป็นต้น มาอบรมเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านสันติวิธีและด้านการเป็นวิทยากร รวมทั้งจะมีการพัฒนาคู่มือวิทยากรและคู่มือการอบรมสำหรับวิทยากรสันติวิธีจะได้นำไปใช้ในระยะที่สองต่อไป ส่วนการดำเนินงานในระยะที่สอง จะดำเนินการอบรมเพื่อการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำเยาวชนและนักศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านรายละเอียดทั้งหมด แบบ PDF

neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th