Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116127
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประชุม/สัมมนา
สรุปงานสัมมนา การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางแก้ปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ ส่งเมล

         โครงการสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”
ร่วมจัดโดย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านรายงานฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File
หลักการและเหตุผล       

          นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่างมีทิศทางเดียวกันคือการใช้การเมืองนำการทหาร แต่คงต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าในการปฏิบัตินั้นการเมืองยังไม่อาจนำการทหารได้อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากเหตุผลของความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบางส่วนถึงความหมายและเจตนารมณ์ของนโยบายการเมืองนำการทหารแล้ว ส่วนหนึ่งยังเกิดจากแนวคิดและมุมมองของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือนต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ยังอาจจะไม่ชัดเจนสอดคล้องกันนโยบายการเมืองนำการทหารจึงเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแต่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งที่แท้จริงแล้วนโยบายดังกล่าวนี้เป็นนโยบายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้                   


สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมต่อนโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้นโยบายการเมืองนำการทหารเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th