Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow รายวิชา ป.ตรี Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142622
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายวิชา ป.ตรี
ตารางสอน วิชา 101 เทอม1/2555 sec1 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ตารางแก้ไขวันและเวลาเรียนรายวิชา PBPS 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
Section 1 วันพุธ 09:00 – 12:00 น.
ห้องเรียน 4120 อาคารพัฒนดล ม.มหิดลศาลายา
  
  
   

คาบที่

วันที่

เวลา

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

1

18 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

2

25 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

3

2 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

4

9 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

5

16 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

6

23 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

7

30 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

8

6 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

9

20 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

10

27 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

11

3 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

12

10 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

13

17 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

14

24 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

15

1 ต.ค. 55

09:00 – 12:00

นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ตารางสอน วิชา 101 เทอม1/2555 sec2 PDF พิมพ์ ส่งเมล

ตารางแก้ไขวันและเวลาเรียนรายวิชา PBPS 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
Section 2 วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
ห้องเรียน กษาน สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดลศาลายา

คาบที่

วันที่

เวลา

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

1

18 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

2

25 มิ.ย. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

3

2 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

4

9 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

5

16 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

6

23 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

7

30 ก.ค. 55

09:00 – 12:00

การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

8

6 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

9

20 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

10

27 ส.ค. 55

09:00 – 12:00

การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี

อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร์

11

3 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

12

10 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

13

17 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

14

24 ก.ย. 55

09:00 – 12:00

การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

15

1 ต.ค. 55

09:00 – 12:00

นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ประมวลรายวิชา พสสศ101 ภาคฤดูร้อน 2554 PDF พิมพ์ ส่งเมล
พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี
PBPS 101 (Conflict transformation by peaceful means)

 ระยะเวลาเรียน
Section 1 วันอังคารและพุธ 9.00 – 12.00น.
Section 2 วันอังคารและพุธ 13.00 – 16.00น.
Section 3 วันจันทร์และศุกร์ 9.00 – 12.00น.

สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4126 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารยผูประสานงานวิชา Section 1 ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช ( ), 0891886665

คำบรรยายรายวิชา

ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแยง ความรุนแรงประเภทตางๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหความขัดแยงและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เนนการฟงอยางลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน

Peace theory, violence and conflict; types of violence, case studies of daily violence; conflict analysis and conflict transformation by peaceful means; nonviolent tools; dialogue with deep listening; nonviolent communication; implementation of nonviolence in daily life.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (5 หน้า)

 

ประมวลวิชา 102 สังคม สงคราม และสันติ (ภาคฤดูร้อน 2554) PDF พิมพ์ ส่งเมล

พสสศ ๑๐๒ สังคม สงคราม และสันติ
PBPS 102 Society, War, and Peace

(ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน 2555)

อาจารย์ผู้สอน    อ.ดร. ชาญชัย ชัยสุขโกศล และ อ. งามศุกร์ รัตนเสถียร

สถานที่เรียน    ห้อง 4126 อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (ศาลายา)
 
ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด        วันที่ 12 เมษายน 2555
         
คำอธิบายรายวิชา
               ความสำคัญของปรัชญา ปรัชญาว่าด้วยมนุษย์และสังคม ปรัชญาว่าด้วยสงครามและสันติภาพ กระบวนทัศน์ตะวันตก ตะวันออกและอื่นๆ สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ประวัติศาสตร์สงครามและสันติภาพระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความรุนแรงและสันติวิธีระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรในประเทศไทยและอุษาคเนย์
               The importance of philosophy, its view on man and society, war and peace; western, eastern, and other paradigms; human rights, human dignity, social harmony; international and national history of war and peace and of violence and nonviolence; conflict and conflict transformation in politics, economy, society, resources in Thailand and Southeast Asia

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
    ฝึกให้นักศึกษาคิดและเชื่อมโยงข้อถกเถียงทางปรัชญา ทฤษฎี หรือระบบวิธีคิดหนึ่งๆ กับปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวกับสงคราม ความรุนแรง สันติภาพ และสันติวิธี ผ่านการอ่าน คิดวิเคราะห์ ถกเถียง ตั้งคำถาม  นำเสนอ และเขียน

วัน-เวลาสอน : จันทร์ และศุกร์  (13.00-16.00 น.) เริ่มวันแรก ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555       


[PDF]  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF : 7 หน้า)

ประมวลรายวิชา พสสศ๑๐๒ PDF พิมพ์ ส่งเมล

ประมวลรายวิชา พสสศ102
รายละเอียดรายวิชา
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลัยมหิดล                     

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                        ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี         

ข้อมูลทั่วไป 

.  รหัสและชื่อรายวิชา              ภาษาไทย        พสสศ ๑๐๒ สังคม สงคราม และสันติ   

                                                ภาษาอังกฤษ    PBPS 102 Society, War, and Peace 

.  จำนวนหน่วยกิต                 ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต (ทฤษฎีปฏิบัติค้นคว้า)

.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา         

๓.๑  หลักสูตร                                  -                

๓.๒ ประเภทของรายวิชา                   วิชาเลือก/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล 
      และอาจารย์ผู้สอน                           และ อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร 
  

.   วัน / เวลา                                      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๔ – ๑๓ ก.ค. ๕๔     
                                                           ๐๙
:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.
 
๖.   เงื่อนไขของรายวิชา                       กำหนดจำนวนผู้เรียนอย่างน้อย ๑๕ คน  
.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               ไม่มี      (Pre-requisite)          
.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน             ไม่มี      (Co-requisites)                        
.  สถานที่เรียน                                    ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ ตึกอธิการบดี
๑๐.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุง                  วันที่ ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่นี่

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 16
neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th