Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ถอดบทเรียนกิจกรรม Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142522
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถอดบทเรียนกิจกรรม
สรุปงานสัมมนา การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางแก้ปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ ส่งเมล

         โครงการสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”
ร่วมจัดโดย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านรายงานฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File
หลักการและเหตุผล       

          นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่างมีทิศทางเดียวกันคือการใช้การเมืองนำการทหาร แต่คงต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าในการปฏิบัตินั้นการเมืองยังไม่อาจนำการทหารได้อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากเหตุผลของความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบางส่วนถึงความหมายและเจตนารมณ์ของนโยบายการเมืองนำการทหารแล้ว ส่วนหนึ่งยังเกิดจากแนวคิดและมุมมองของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือนต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ยังอาจจะไม่ชัดเจนสอดคล้องกันนโยบายการเมืองนำการทหารจึงเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแต่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งที่แท้จริงแล้วนโยบายดังกล่าวนี้เป็นนโยบายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้                   


สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมต่อนโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้นโยบายการเมืองนำการทหารเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รายงานสรุปการอบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล

อบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันที่ 13 14 กรกฎาคม 2552ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

วิทยากร ศ.ดร. แคทเธอรีน นอร์สเวิร์ธตี้

ดาว์นโหลดรายงานฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์นางสาวมลธิรา จินดารัตนวรกุล PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ นางสาวมลธิรา จินดารัตนวรกุล 

ชื่อเล่น หลิง หลิง  อายุ 20 ปี    บ้านเกิด จ.เพชรบุรี  การศึกษา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน 

สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์นางสาวนันทิกา ยศศิริ PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

 ชื่อ นางสาว นันทิกา  ยศศิริ ชื่อเล่น แนน

อายุ   19 ปี  บ้านเกิดจังหวัดปัตตานี 

การศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ปวส.1

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ นายพร้อมศักดิ์ จิตจำ PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

    ชื่อ นายพร้อมศักดิ์ จิตจำ ชื่อเล่น ต้น

  อายุ 21 ปี   บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช

  ศึกษา  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 คณะรัฐศาสตร์  สาขา การปกครอง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์นางสาวอรอนิชญ์ อุ่ยแม PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ นางสาว อรอนิชญ์ อุ่ยแม   ชื่อเล่น อ้อย

อายุ 16 ปี  บ้านเกิด จังหวัดเชียงราย การศึกษา  ชั้นมัธยมปีที่ 3

ปัจจุบัน ทำกิจกรรมกลุ่มกระจกเงา จ.เชียงราย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์นางสาวอังคณา ออนศรี PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ นางสาว อังคณา ออนศรี  ชื่อเล่น น้ำตาล

อายุ 18   ปี   บ้านเกิด จังหวัดเชียงราย

การศึกษา มัธยมตอนปลาย สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ปัจจุบัน ทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ สามเณร เบิกฟ้า ศรีทอง PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ สามเณรเบิกฟ้า  สีทอง  ชื่อเล่น นุย

อายุ  17 ปี  บ้านเกิด จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันบวชและศึกษาที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์น.ส.แอนนา อาโม PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ น.ส.แอนนา  อาโม  ชื่อเล่น แล้วแต่

อายุ 19 ปี  บ้านเกิด จ.เชียงราย

ศึกษา ปวช. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย สาขา การท่องเที่ยว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์น.ส.อามีนา นิเซ็ง PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ อามีนา นิเซ็ง ชื่อเล่น มีนา

บ้านเกิด จ.ปัตตานี

ศึกษาที่ วิทยาลัยปัตตานี ปี 2

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์นายนพดล อาชามาศ PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ชื่อ นายนพพล อาชามาศ  ชื่อเล่น นพ

อายุ 22 ปี  บ้านเกิด จังหวัดลำปาง

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ปัจจุบันกำลังรอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 21 จาก 23
neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th