Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ Sunday, 25 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4121083
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานวิจัย PDF พิมพ์ ส่งเมล
Image 

Imageฉบับสมบูรณ์พร้อมปก หนังสือ ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการค้นหากุญแจ สู่สุขภาวะชายแดนใต้ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล Image

Imageรายงานโครงการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ 5 ปี การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548-2552) โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล Image

Image รายงานพัฒนาโครงการทวิภาษา (ไทย-มาลายูถิ่น) โดย อ.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Imageรายงานโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน  กรณีศึกษา เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จจ.นราธิวาส โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช  ผู้ช่วยวิจัย สันติ นิลแดง, อำซือมัน นิกาเร็ง, เพ็ญพร ทองนพคุณ, ฟัครูรอซี เล็กฮะ

Image รายงานโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนกุนุงจนอง อ.เบตง จ.ยะลา โดย ฟารินดา บินศุภอรรถ,  มัทนี จือนารา, อาภรณ์ บีฮิง และ งามศุกร์ รัตนเสถียร

Image(ร่าง)รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดย คณะกรรมการยกร่างรายงานฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า

Imageงานวิจัยเรื่อง: รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในสถานศึกษา โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข

Image ดูงานวิจัยทั้งหมด

neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th