Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Monday, 25 January 2021  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4156873
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

29-31-08-2551 มหกรรมสันติวิธีครั้งที่ ๓ PDF พิมพ์ ส่งเมล

โครงการมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 3

29-31 สิงหาคม 2551
ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

 ความเป็นมา

งานมหกรมสันติวิธี ริเริ่ม โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ  เริ่มจัดครั้งแรกใน พฤศจิกายน  2548  ที่จังหวัดปัตตานี มีหน่วยงานร่วมจัดกว่า 50 องค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนั้น  คือเพื่อเชื่อมโยงการทำงานขององค์กรด้านสันติวิธีในระดับต่าง ๆ และรวบรวมองค์ความรู้ ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือสันติวิธ ีและนำเสนอสันติวิธีให้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการมหกรรมสันติวิธีจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะเปิดโอกาสให้มีการระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ต่อการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยสันติวิธี องค์ความรู้ที่ได้นี้ จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพภูมิลักษณะของสังคมไทย กระแสของการใช้สันติวิธีในการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ในทุกระดับ ดังนี้ สังคมจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจนไปสู่สังคมแห่งสันติวัฒนธรรมในที่สุด

กิจกรรมในงานมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่  1 จึงมีทั้งการฝึกปฏิบัติการ การอภิปราย  การเสวนา การระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  หรือกิจกรรมที่เสนอตัวอย่าง การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  เช่น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ได้เสนอกิจกรรมการสานเสวนา เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการทิ้งขยะ ที่ตำบลควนโนรี  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกร้าน และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้ง ศิลปะวัฒนธรรมแบบมลายู เช่น อานาชีด ปัญจะสีลัต ดิเกฮูลู   แบบไทยถิ่นใต้  เช่น หนังตลุง และแบบสากล เช่น ละครมะขามป้อม  การเสวนาหนังสั้น เป็นต้น

จากนั้นสองปี คือในปี 2550 จึงได้มีการจัดงานมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2 วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์ ขึ้น ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน  2551  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีองค์กรร่วมจัด กว่า 30 องค์กร  รวมทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ด้วย  กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่บทความทางวิชาการ และงานวิจัย ด้านสันติภาพและสันติวิธี ในระดับจังหวัด ประเทศ และระหว่างประเทศ  การจัดฝึกอบรมสันติวิธีในห้องย่อยในหัวข้อต่าง ๆ  เช่น การสานเสวนา  การสื่อสารอย่างสันติ  การใช้สื่อละครในการทำความเข้าใจความขัดแย้ง เป็นต้น อีกทั้ง  ยังมีการจัดเวทีเสวนาชาวบ้าน เรื่องผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้  เสวนารองผู้ว่าราชการจังหวัดกับแนวปฏิบัติด้านสันติวีธี ในจังหวัดชายแดนใต้ และเสวนาพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสันติวิธี     รวมถึงกิจกรรมการออกร้าน การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ศิลปะการแสดงของกลุ่มชาวไทยภูเขา ศิลปะการแสดงของมลายู ศิลปะการแสดงสากล เช่น การร้องเพลงประสานเสียง การแสดงดนตรีของคีตาญชลี และอี๊ดฟุตบาธ เป็นต้น

ในปี 2551 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ประสงค์ที่จะให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านสันติวิธี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้วิทยากรของ ศอ.บต. ได้มีโอกาสแสดงผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป  จึงได้ริเริ่มที่จะจัดงานมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 3 ขึ้น ภายใต้ ชื่อ  มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 3  “สร้าง สานสัมพันธ์สู่สันติสุข จังหวัดชายแดนใต้” โดยกำหนดจัดในวันที่  29-31 สิงหาคม 2551 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระจายแนวคิด ด้านสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ไปสู่ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.เพื่อรณรงค์ให้สาธารณะชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความเข้าใจในเรื่องสันติวิธีและสันติภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

3.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการศึกษาด้านสันติภาพและสันติวิธีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการรับฟังความเห็นของประชาชนในแง่มุมต่าง ๆ  สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหา และการบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในสถานการณ์ความไม่สงบ 

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระบวนการเสริมสร้างสันติสุข ด้วยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกัน


กิจกรรมหลัก

 กิจกรรมห้องใหญ่่

1. การนำเสนอทางวิชาการ  ซึ่งมีทั้ง   การอภิปรายนำเสนองานวิชาการ “สันติวิธีวิถีใต้ :ความมั่นคงใหม่ในสังคมพหุวัฒนธรรม “ และ แบ่งกลุ่มย่อยเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านสันติวิธี ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติการด้านสันติวิธีในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำมาประมวลให้เห็นภาพรวม ถึงสถานการณ์ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติวิธีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. การสานเสวนาผู้นำศาสนิกระดับนานาชาติ  คือการเชิญผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม จากต่างประเทศ มาร่วมสานเสวนากับ ผู้นำศาสนิกของไทย ในเรื่องบทบาทของศาสนาในการสร้างสันติภาพ โดยร่วมมือกับ

3. การสนทนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ศอ.บต. เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ จริงหรือ เพื่อเปิดเวทีให้กับประชาชน และส่วนราชการต่าง ที่ทำงานร่วมกับศอ.บต. เป็นการทบทวนบทบาทและการทำงานของศอ.บต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานที่เข้าถึงประชาชนและส่งเสริมสันติสุข

 กิจกรรมในห้องย่อย

 1. การฝึกอบรมสันติวิธีดยวิทยากรสันติวิธี จำนวน 6 ห้องย่อย 

2.การสนทนาโต๊ะกลม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นการรับฟังและระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ เอกชน และนักวิชาการในแต่ละประเด็น เช่น การฟื้นฟูการทำนา การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงนกกรง ปัญหาความเดือดร้อนของเขื่อนสายบุรี  การพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก การสร่งพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสันติภาพ  เป็นต้น  

3.การสานเสวนาในห้องย่อย เป็นการจัดสานเสวนาระหว่างผู้ที่มีฐานะหน้าที่แตกต่างกัน เช่น หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน หรือระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ที่มักจะมีปัญหาความขัดแย้งกัน โดยอาจมีการกำหนดการสานเสวนาระหว่างบุคคลต่าง ๆ     เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกับชาวจังหวัดยะลา  นายกเทศมนตรีกับชาวบ้านในเขตเทศบาล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกับนักศึกษา   เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการการรับฟังกัน และเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

กิจกรรมออกร้านและนิทรรศการ

                เปิดโอกาสให้กับการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้ชุมชน โดยให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่าย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของวิทยากรสันติวิธี เครือข่ายสันติวิธีทั้งที่ทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งนิทรรศการความรู้ด้านสันติวิธี จากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสันติวิธีและสันติภาพศึกษา

 

กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

                ประกอบด้วยศิลปะการแสดงแบบมลายู ไทยถิ่นใต้ และแบบสากล โดยสนับสนุนให้กลุ่มการนักแสดงในพื้นที่ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความงามอันหลากหลายของศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ เช่น อันนาชีด ดิเกฮูลู มโนราห์ การแสดงละครเวทีของนักศึกษา และการฉายหนังสั้นผลงานของนักศึกษามอ.ปัตตานี เป็นต้น   

 

วัน เวลา สถานที่

                29-31 สิงหาคม 2551  ที่ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

 

หน่วยงานร่วมจัด

           ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล                 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                มอ.หาดใหญ่                 มอ.ปัตตานี  สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่       มูลนิธิผสานวัฒนธรรม         มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย     สถาบันพระปกเกล้า     โครงการสมุทรรัฐ มอ.ปัตตานี

 

กำหนดการ

มหกรรมสันติวิธีเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 3 : เรียนรู้ร่วมกัน ถักทอสัมพันธ์ สร้างสรรค์สันติภาพ

ระหว่างวันที่ 29 31 สิงหาคม 2551

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

29 สิงหาคม 2551

 

08.3009.00 น.

พิธีเปิดงาน

                lผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ

                lนายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. กล่าวรายงาน

          lพล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  กล่าวเปิดงาน

 

09.0009.30 น.

ปาฐกถานำ  เรื่อง สันติวิธี : วิถีสู่สันติสุขชายแดนใต้

         โดย พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี

 

09.3010.00 น.

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สัจธรรมอิสลาม : พลังสันติภาพ

         โดย ผู้นำองค์กรมุสลิมประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย

ผู้ดำเนินรายการ   ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา  ม.มหิดล

 

ห้องประชุมใหญ่10.0012.00 น.

 

เสวนา เรื่อง  ยุทธศาสตร์สันติวิธีกับความเป็นจริงในสถานการณ์ชายแดนใต้

ผู้ร่วมเสวนา         lรศ.ดร.โคทม  อารียา ม.มหิดล

                       lพ.อ.อัคร  ทิพโรจน์  กอ.รมน.ภาค 4 สน.

                       lละม้าย  มานะการ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน

                       lมูฮำมัดอายุบ  ปาทาน  สื่อมวลชน

ผู้ดำเนินรายการ    จอม  เพชรประดับ

 

กิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน

 

ห้องประชุมใหญ่

13.30-16.30 น.

เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งในชุมชนด้วยแนวทางยุติธรรมเชิง                         สมานฉันท์

ผู้ร่วมเสวนา         lจำนงค์  ละอองแก้ว ประธานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อ.เบตง

                       lอมร  ชูศรี ประธานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อ.โคกโพธิ์

                        lบัญญัติ  วงค์สว่าง หน.สน.ยุติธรรม จ.ยะลา

                        lแวอูมา  แวดอเลาะกำนันตำบลตันหยงลูโละ จ.ปัตตานี

                         lผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินรายการ  กิตติ  สุระคำแหง ผอ.สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.

 

ห้องเล็ก 1      13.3015.30 น.

เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเรียนการสอนสันติวิธีใน จชต.   

ผู้ร่วมเสวนา         lอ.อภิชาติ  จันทร์แดง  สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่

                                      lดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ สถาบันอัสลาม ม.อิสลามยะลา

                                      lอ.ภิรมย์  จีนธาดา รร.บ้านกูวา

                                      lอ.ดุษณ์ดาว  เลิศพิพัฒน์    มอ.ปัตตานี

ผู้ดำเนินรายการ   อ.โชคชัย  วงษ์ตานี สถาบันสันติศึกษา  มอ.หาดใหญ่

 

ห้องเล็ก 2

13.3015.30 น.

 

เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน จชต.

ผู้ร่วมเสวนา         lผู้แทนกลุ่มยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

                       lดวงพร  สร้างอำไพ  ผู้ได้รับผลกระทบ

                       lแยนะ สะแลแม  ภาคประชาชน

                       lปราโมทย์  สังหาญ ภาคประชาสังคม/นักสันติวิธี

                        lผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ                 

ผู้ดำเนินรายการ  อ. อลิสา  หะสาเมาะ  มอ.ปัตตานี

 

ห้องเล็ก 3

13.3015.30 น.  

เสวนา เรื่อง ประสบการณ์นักสันติวิธีจากทุกภูมิภาคของประเทศ

ผู้ร่วมเสวนา         lนักสันติวิธีจากภาคอีสาน

                       lพ่อหลวงจอนิ  โอโดเชาว์ ปราชญ์ชาวบ้าน

                       lสุมาลี  ขุนพิทักษ์  นักสันติวิธี อ.โคกโพธิ์

                       lนพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ

ผู้ดำเนินรายการ  ดร. สามารถ  ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

 

ห้องใหญ่

15.3016.30 น.

 

เสวนา เรื่อง สรุปบทเรียนจากประสบการณ์สันติวิธี

ผู้ร่วมเสวนา (สรุปประเด็น)

                       lอ.โชคชัย  วงษ์ตานี  

                       lอ.อลิสา  หะสาเมาะ

                       lดร.สามารถ  ทองเฝือ

ผู้ดำเนินรายการ  ดร .สุกรี  หลังปูเต๊ะ  ม.อิสลามยะลา

 

ห้องเล็ก 4

13.30-16.30 น.

 

 

เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การปลูกฝังค่านิยมสันติวิธีในเด็กและเยาวชน

ผู้ร่วมเสวนา             lสุภาวดี  หาญเมธี บ.แปลน พับลิชชิ่ง จก.

                         lนิรมล  เมธีสุวกุล  รายการทุ่งแสงตะวัน

                                         lพ.ญ.พรพิชญ์  พัฒนกุลเลิศ กุมารแพทย์ ร.พ.นราธิวาส

         lดารูนะ  ดอเลาะ  ตัวแทน ผดด.ใน 5 จชต.

ผู้ดำเนินรายการ       อ.ปิยธิดา  ศิลป์วุฒินนท์ 

 

ห้องเล็ก 5

13.30-16.30 น.

สานเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ                   กรณีลุ่มน้ำสายบุรี

ผู้ร่วมเสวนา         lกลุ่มชาวบ้าน

                       lองค์กรพัฒนาเอกชน

                       lผู้แทนภาครัฐ (สนง. สิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส/กรมชลประทาน)

                        lนักวิชาการ        

ผู้ดำเนินรายการ   ผศ.นุกูล  รัตนดากูล  มอ.ปัตตานี

 

ห้องอบรม 1   13.30-16.30 น.

อบรม การสอนสันติวิธีในโรงเรียน

 

 

ห้องอบรม 2   13.30-16.30 น.

อบรม การสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียน

 

 

ห้องอบรม 3   

13.30-16.30 น.

อบรม การใช้สันติวิธีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ตึกศิลปวัฒนธรรม 13.30-16.30 น.

มินิเธียเตอร์  ภาพยนตร์ เรื่อง ผีเสื้อกับดอกไม้ ภาพยนตร์สั้น ดารุสลาม

 

ลานศิลปวัฒนธรรม

13.0017.30 น.

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม  ความงดงามท่ามกลางความหลากหลาย

         lการแสดงของสถานศึกษา (เด็กเล็ก)

         lดิเกร์ฮูลู

         lละครเร่ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี

         lละคร โรตีมังก้า

         lดนตรีพื้นบ้าน บานอ

               l นักร้องรับเชิญ/ศิลปินพื้นบ้าน

               lวงดนตรี นกกระดาษ (อ.สุริยะ  ตะวันฉาย)

         lการแสดงชุด พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข

         lวงดนตรีขึ้นสลับการแสดงตลอดงาน

 

30 สิงหาคม 2551

กิจกรรม ถักทอสายสัมพันธ์

ห้องประชุมใหญ่

09.00 15.00 น.

 

สานเสวนา ผู้นำศาสนานานาชาติกับผู้นำศาสนาท้องถิ่น เรื่อง ศาสนา กับสันติภาพ : จุดมุ่งหมายและการเดินทาง

ผู้ร่วมเสวนา         - ผู้นำศาสนาอิสลาม

                       - ผู้นำศาสนาพุทธ

                       - ผู้นำศาสนาคริสต์

ผู้ดำเนินรายการ   ผศ.ดร.ปาริชาด  สุวรรณบุบผา ศพส. ม.มหิดล

ห้องเล็ก 1

09.00 12.00 น.

 

 

 

สานเสวนา เรื่อง สันติภาพในมือเรา

ผู้ร่วมเสวนา         lเครือข่ายเยาวชนมุสลิม ใน จชต.

                       lเครือข่ายเยาวชนมุสลิมในต่างประเทศ  (อาเจะ/บินดาเนา)

                       lสมชาย  หอมลออ ชมรมทนายความมุสลิม

                       lผู้แทนผู้นำเยาวชน/ผู้แทนผู้นำศาสนา

ผู้ดำเนินรายการ   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

13.30-16.30 น.

เสวนา หัวข้อ  พัฒนาอย่างไรจึงตรงใจคนท้องถิ่น

ผู้ร่วมเสวนา         lประพันธ์  มุสิกพันธุ์ ผช.ผอ.ศอ.บต.(สศช.)                                                            ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

                                    lอมรา  พวงชมพู  บริษัท สยามแฮนด์ จำกัด

                                    lพล.ต.พิเชษฐ์  วิสัยจร  รองแม่ทัพภาค 2

                       lวริสร  รักษ์พันธ์ ชุมพรคาบาน่า โฮเต็ล แอนด์ ไดฟวิ่งเซนเตอร์

ผู้ดำเนินรายการ    สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ห้องเล็ก 2 

09.00 12.00 น.

 

 

 

 

สานเสวนา เรื่อง การขจัดความหวาดระแวงและรื้อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชน

ผู้ร่วมเสวนา         lรศ.ดร.สุริชัย  หวันแก้ว  จุฬาฯ

                                      lพล.ต.จำลอง  คุณสงค์  รอง ผบ.พตท.

                                      lสมาน  ศรีปูเต๊ะ กำนันต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์

                       lนพ.รอซาลี   ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามัน

                       lนายศุภณัฐ   สิรันทวิเนติ  นายอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

ผู้ดำเนินรายการ   จามรี   อนุรัตน์  สวท.ยะลา

ห้องเล็ก 3 

09.00 12.00 น.

 

 

 

 

สานเสวนา  เรื่อง พลังสตรี : พลังสันติวิธี

ผู้ร่วมเสวนา         lกัลยา   เอี่ยวสกุล ผู้แทนเครือข่ายสตรี

                       lศุภวรรณ   พึ่งรัศมี  หน.ศวชต.ปัตตานี

                       lโสรยา  จามจุรี มอ.ปัตตานี

              lนิติมา  นิเสาะ  รองประ ธานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อ.รือเสาะ

ผู้ดำเนินรายการ  รอซีด๊ะ  ปูซู   ภาคประชาสังคม

ห้องเล็ก 4 

09.00 -16.30 น.

สานเสวนา เวทีเยาวชนเพื่อสันติภาพ

ผู้ร่วมเสวนา               l เยาวชนนักสันติวิธีศาสนาพุทธ คริสต์  อิสลาม

                                     l เยาวชนนักสันติวิธีจากประเทศมาเลเซีย

                       l ชมรมนักสันติวิธีรุ่นเยาว์

                       l โรงเรียนนำร่องจัดตั้งชมรมสันติศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ   ปัทมา   หะมิงมะ มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย

ห้องใหญ่

09.00 -12.00 น.

เสวนา เรื่อง  พลังวัฒนธรรม บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน

ผู้ร่วมเสวนา               l พระมหานภันต์  สนภทโท (ถาวรบรรจบ)

                                      l นายอัฮหมัดสมบูรณ์   บัวหลวง

                       l นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ   สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

13.30-16.30 น.

สานเสวนา เรื่อง คนหนุ่มสาว : พลังสันติวิธีเพื่อสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้ร่วมเสวนา         lผศ.สุชาติ  เศรษฐมาลินี ม.พายัพ

                       lยะยา  นิบาโง อดีตนายกองค์การนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา

                       lอิสมาแอ  เมาะแว ประธานสภาเครือข่ายเยาวชนรักสันติภาพ จชต.

                                      lประยุทธ์  ชูประดิษฐ์ ประธานชมรมนักสันติวิธีรุ่นเยาว์

                       lประธานกลุ่มผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

                       lอารีย์  แย่งคุณเชาว์ ประธานกลุ่มเยาวชน young PR

ผู้ดำเนินรายการ   ศิริพงษ์  หมัดศิริ   ศอ.บต.

ห้องอบรม 1  13.3016.30 น.

อบรม การสอนสันติวิธีในโรงเรียน

ห้องอบรม 2  13.3016.30 น.

อบรม การสื่อสารอย่างสันติในโรงเรียน

 

ห้องอบรม 3  13.30-16.30 น.

อบรม การใช้สันติวิธีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ตึกศิลปวัฒนธรรม 13.3016.30 น.

 

มินิเธียเตอร์ ภาพยนตร์ เรื่อง โอเค เบตง ภาพยนตร์สั้น ดารุสลาม และสารคดี มุสลิมไทย

ลานศิลปวัฒนธรรม

13.00 17.30 น.

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม  ชายแดนใต้ความหลากหลายที่ล้ำค่า

         lการแสดงของสถานศึกษา (เด็กเล็ก)

         lรำมโนราห์ แชมป์ จชต.

         lอันนาซีร (บทร้องสำหรับชาวมุสลิม)

         lรำจีน

         lรองเง็ง แชมป์ จชต.

         lการแสดงศิลปินพื้นบ้าน

         lละคร โครงการสันติอาสาสักขีพยาน

         lการแสดง ความหลากหลายของรุ้งหลากสี

         lวงดนตรี นกกระดาษ (อ.สุริยะ  ตะวันฉาย)

               lวงดนตรีขึ้นสลับการแสดงตลอดงาน

31 สิงหาคม 2551

กิจกรรม สร้างสรรค์สันติภาพ

ห้องประชุมใหญ่

09.0012.00 น.

 

เสวนา เรื่อง แนวคิดการนำนโยบายในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ร่วมเสวนา         lพล.ต.อ.สุนทร   ซ้ายขวัญ  วุฒิสมาชิก

                       lดุลยเดช  วัชรสินธุ์  ผู้ช่วย ผอ.ศอ.บต. (ปค.)

                       lตัวแทน  กอ.รมน.ภาค 4

                       lศิริบูรณ์   ณัฐพันธ์  บ.สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

13.3016.00 น. 

เสวนา เรื่อง ทางเลือกของเยาวชนปัญญาชนมุสลิมในสถานการณ์ปัจจุบัน              

ผู้ร่วมเสวนา         lนูรูดดิน  สารีมิง มอ.ปัตตานี

                    lอิสกานดา  ธำรงทรัพย์

                    lมัสลัน  มาหะมะ  ม.อิสลามยะลา

                    lตัรมีซี  วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา

                                 lประธานชมรมมุสลิม ม.ธรรมศาสตร์

                    lประธานสภานักศึกษา มอ.ปัตตานี

                    lนายกองค์การบริหารนักศึกษา ม.อิสลามยะลา

ผู้ดำเนินรายการ   มูฮำมัดอายุบ  ปาทาน  สื่อมวลชน

ห้องเล็ก 1

09.0012.00 น.

 

เสวนา เรื่อง เราจะข้ามพ้นประวัติศาสตร์บาดแผล และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างไร

ผู้ร่วมเสวนา         lดร.อณัส  อมาตยกุล ม.มหิดล

              lดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ ม.ธรรมศาสตร์

                        lพล.ต.ต.จำรูญ  เด่นอุดม อดีต รอง ผบก.ตชด.ภาค 4

                     lรศ.ดร.ครองชัย  หัตถา มอ.ปัตตานี

ผู้ดำเนินรายการ  ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา   มอ.ปัตตานี

13.3016.00 น. 

สานเสวนา เรื่อง  สื่อมวลชน  สื่อสันติภาพ : เสียงสะท้อนจากคนทำงาน

ผู้ร่วมเสวนา       lตัวแทนสื่อมวลชน : โทรทัศน์

                       lตัวแทนสื่อมวลชน : สถานีวิทยุ

                                      lตัวแทนสื่อมวลชน : หนังสือพิมพ์

                       lดร.เอกพันธ์  ปิณฑวณิช ม.มหิดล

                                  lตัวแทนสื่อมวลชนจากส่วนกลาง

ผู้ดำเนินรายการ    ผศ.อิ่มจิตร  เลิศพงษ์สมบัติ มอ.ปัตตานี       

ห้องเล็ก 2

09.0012.00 น.

 

เสวนา หัวข้อ จัดการปกครองท้องถิ่นอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันได้ ท่ามกลางความแตกต่าง                            หลากหลาย

ผู้ร่วมเสวนา         lผศ.ดร.ศรีสมภพ   จิตภิรมย์ศรี

                       lธีระ  มินทราศักดิ์ ผวจ.ยะลา

                       lอาซิส  เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จชต.

                       lเสรี นิมะยุ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.นราธิวาส                 

                                      lรุสลัน  อารง นายก อบต.โคกเคียน

                       lพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีนครยะลา

ผู้ดำเนินรายการ   อัฮหมัดสมบูรณ์  บัวหลวง นักวิชาการสันติวิธี

13.3016.00 น.

 

เสวนา เรื่อง   การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และอุดมการณ์ทางเลือกทดแทนการต่อสู้โดยใช้ความ              รุนแรง : ความเป็นไปได้ จุดร่วมและการเริ่มต้น                                  

ผู้ร่วมเสวนา         lผศ.ดร.พีรยศ  ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                       lอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                       lนพ.แวมาฮาดี  แวดาโอะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                       lพิชัย  รัตนพล  อดีตรองเลขาธิการ สมช.

ผู้ดำเนินรายการ   ดร.ประเสริฐ  ชิตพงษ์  วุฒิสมาชิก

ห้องเล็ก 3

13.0016.00 น.

กิจกรรม  สันติอาสาสักขีพยาน

ผู้ดำเนินรายการ  นารี   เจริญผลพิริยะ 

ห้องเล็ก 4 

09.00-16.30 น.

สานเสวนา เวทีเยาวชนเพื่อสันติภาพ

ผู้ร่วมเสวนา               l เยาวชนนักสันติวิธีศาสนาพุทธ คริสต์  อิสลาม

                                      l เยาวชนนักสันติวิธีจากประเทศมาเลเซีย

                                l ชมรมนักสันติวิธีรุ่นเยาว์

                       l โรงเรียนนำร่องจัดตั้งชมรมสันติศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ   ปัทมา   หะมิงมะ มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย

ตึกศิลปวัฒนธรรม 13.3016.00 น.

มินิเธียเตอร์  ภาพยนตร์ เรื่อง โอ้ โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา และเสวนา

                               เบื้องหลังการถ่ายทำ โดย อารียา  ศิริโสภา และผู้แสดงนำ

ลานศิลปวัฒนธรรม13.0016.30 น.

 

 

 

 

 

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม  รวมพลคนรักสันติ

                                lการแสดงของสถานศึกษา (เด็กเล็ก)

                       lการแสดง ซรีละ

                                lรำกลองยาวชนะเลิศงานหลักเมือง

                                l เพลงพื้นเมืองอีสาน

                       l วงยะลาบ้านเรา

                                      lการแสดงวงทรีออฟเซต

                        lบทกวีเพื่อสันติภาพ (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ , พจนาถ พจนาพิทักษ์,

                         มนตรี  ศรียงค์)

                       lประกาศเจตนารมณ์ ยืนหยัดสันติวิธี เพื่อสันติสุขยั่งยืน

                       lวงดนตรีขึ้นสลับการแสดงตลอดงาน

                                      l ปิดงาน

 

 

 

 

 

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th