Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow เกี่ยวกับเรา arrow ความเป็นมา Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116205
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศพส.) 
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่มุ่งส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
 

 

 

ศพส. ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พ.ย. 2547 สืบเนื่องจากสถานการณ์ใน  3  จังหวัด  ซึ่งทวีความรุนแรงนับตั้งแต่ต้นปี 2547  โดยมีการลอบทำร้ายข้าราชการและพลเมือง ทั้งพุทธและมุสลิมจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พลเมืองไทยด้วยกัน  ทั้งใน  3  จังหวัดภาคใต้และภาคอื่น ๆ  เกิดความตึงเครียด  หวาดระแวง ไม่ไว้ใจกันและมีการแยกขั้วทางความคิดมากขึ้น  จึงมีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายระดมความคิด  สติปัญญาและการปฏิบัติชอบ  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม  จึงควรมีส่วนร่วมให้การศึกษาเรียนรู้แก่สาธารณชน  เกี่ยวกับแนวทางการใช้สันติวิธีแก้ไขความขัดแย้ง  และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

 


ศพส.
จึงมุ่งหวังให้โครงการศึกษาและพัฒนาดังกล่าวเป็นกระบวนการทำความเข้าใจ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและการเสนอนโยบายสาธารณะ  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาในสังคม


 

การศึกษาและพัฒนาของศพส.
มีลักษณะสหสาขาวิชาและใช้วิธีการที่หลากหลาย  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและในเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งรวมถึงการจัดทำโครงการนำร่อง  การวิจัยเชิงนโยบายและการนำเสนอนโยบายสาธารณะ

 


ศพส.
ทำหน้าที่ประสานงานโครงการต่างๆ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 


วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ

 


วิสัยทัศน์
              
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมีความเป็นผู้นำด้านสันติวิธี


ปณิธาน
               ใช้ปัญญานำสันติวิธีสู่ความสมานฉันท์

 


 

 พันธกิจ                สร้างศาสตร์และศิลป์ด้านสันติวิธี และพัฒนาบุคลากรที่จะนำไปใช้แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมที่สันติและยุติธรรม

 


ยุทธศาสตร์

1. วิจัยเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง


1.1 วิเคราะห์วิจัยสังคมไทยโดยใช้สหสาขาวิชาและการบูรณาการองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสามารถที่จะเสนอแนะการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทั้งในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติ


1.2 ศึกษาและพัฒนาทักษะสันติวิธีที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสังคมไทย

 

2. พัฒนาบุคลากรด้านสันติวิธี


2.1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ใจรักสันติวิธี และมุ่งมั่นจะนำสันติวิธีไปใช้แปลงเปลี่ยนตนเองและสังคม


2.2 จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาจากผลการวิจัยและการบริการวิชาการ


2.3 จัดอบรม สัมมนา สานเสวนา  ฯลฯ เพื่อเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความไว้วางใจและการฝึกทักษะสันติวิธี

 

3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านสันติวิธี

       3.1 สื่อสารกับสังคมและนำเสนอนโยบายสาธารณะด้านสันติวิธี


3.2 ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทั้งในและระหว่างประเทศ ในด้านการใช้สันติวิธีแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง


3.3 ทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดชายแดนใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

 


อัตลักษณ์
:     มีความหลากหลาย ทนกันได้ และใจอาสา

 


ความแตกต่างของ ศพส. กับองค์กรอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง

 

v เชื่อมโยงสันติภายในและสันติสังคม

v ผสมผสานองค์ความรู้สากล ภูมิปัญญาตะวันออก และประสบการณ์จากการปฏิบัติ

v งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรเน้นปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง

 

 


การศึกษาและพัฒนาของ ศพส. ยึดแนวทาง  จากชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ บนหลักการสำคัญคือ

  • การสานเสวนา (dialogue) ทั้งระดับชุมชน ระดับปฏิบัติ และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการรับฟัง การแสดงความเห็น การสื่อความรู้สึก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแสวงความเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องในปัญหา 
  • การสื่อสารสู่สังคม  เพื่อลดอคติ  ทัศนคติในทางลบ  ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน การสร้างความไว้วางใจด้วยการปฏิบัติชอบ คือการเสนอแนะที่นำไปสู่การลดละการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความร้าวฉาน ความโกรธเคือง  ความหวาดระแวง รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติโดยชอบต่อกัน เพื่อความสมานฉันท์และความยุติธรรม 
  • การส่งเสริมเวทีวัฒนธรรม สู่ความเข้าใจระหว่างชาวไทยภาคใต้และทั่วประเทศ   เพื่อสนับสนุนให้สาธารณชนตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมในสังคมไทย  อันเป็นรากฐานของการยอมรับเคารพ และสามารถปฏิบัติต่อคนที่แตกต่างจากตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
  • การเปิดพื้นที่ทางความคิด เพื่อนำไปสู่ความรู้ใหม่ในประเด็นข้อขัดแย้ง และการร่วมกันเสนอทางเลือกที่นำไปสู่การลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
  • การศึกษานโยบายสาธารณะ  และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ช่วยลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th