Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow เกี่ยวกับเรา arrow คณะกรรมการ Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116111
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะกรรมการ PDF พิมพ์ ส่งเมลImage
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ประเวศ วะสี
   

Image
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

 คณะกรรมการนโยบายศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี


ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางของ ศพส. รวมทั้งแนวทางจัดการปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการทำงานของ ศพส. รวมทั้งแนวทางจัดการปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใตและให้ความเห็นชอบต่อการเสนอแผนงานของ ศพส. รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี   
ราษฎรอาวุโส

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานกรรมการ
ศาตราจารย์คลินิกปิยะสกล  สกลสัตยาทร

กรรมการ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงษ์ไทย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ชิตพงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พลเอกวินัย ภัททิยกุล
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
เสนาธิการทหาร

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

นายวินัย สะมะอุน
รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์โคทม อารียา
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

Image

รศ.โคทม อารียา
ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

Image
ผศ.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
รองผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

ทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนวทางการดำเนินงานและแผนงานของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี รวมทั้งแนวทางและแผนงานจัดการปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบแก่โครงการของศูนย์ กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเป็นกรณีเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

ทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนวทางการดำเนินงานและแผนงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี รวมทั้งแนวทางและแผนงานจัดการปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบแก่โครงการของศูนย์ กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเป็นกรณีเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์โคทม อารียา
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ
คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พระไพศาล  วิสาโล

ศาสตราจารย์สุวิไล  เปรมศรีรัตน์

รองศาสตราจารย์วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล

รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์

รองศาสตราจารย์เนาวรัตน์  พลายน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก

อาจารย์เดชา ตั้งสีฟ้า

อาจารย์ศราวุฒิ อารีย์

อาจารย์อณัส อมาตยกุล

อาจารย์วราภรณ์ แช่มสนิท

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการและเลขานุการ
นาวสาวงามศุกร์ รัตนเสถียร

neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th