Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116095
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PDF พิมพ์ ส่งเมล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้สันติวิธีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยทั่วไปและในจังหวัดชายแดน ภาคใต้โดยเฉพาะ รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยโดย

  • การสานเสวนา
  • การสื่อสารกับสังคม
  • การสร้างความไว้วางใจโดยการปฏิบัติชอบ
  • การส่งเสริมเวทีวัฒนธรรม สู่ความเข้าใจระหว่างชาวไทยภาคใต้และทั่วประเทศ
  • การเปิดพื้นที่ทางความคิดเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
  • การนำเสนอนโยบายสาธารณะ


 
เพื่อดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ศพส. จึงกำหนดแผนงานดังนี้
1. งานขั้นแรกคือการรวบรวมคณะผู้วิจัยชุดเริ่มงาน เพื่อศึกษาสำรวจสภาพงานศึกษาวิจัยในเบื้องต้น โดย
  - จัดทำตารางแผนที่ (mapping) ทรัพยากรทั้งที่มีอยู่ ที่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติม และความเป็นไปได้ที่จะหาเพิ่มเติม     ทั้งด้านบุคลากร ทุนทางความรู้ ทุนทางสังคม และงบประมาณ
  - ทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการศึกษาวิจัย
  - ศึกษากรอบทฤษฎีเบื้องต้น รวบรวมผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลว่ามีบุคคลหรือ     หน่วยงานใดทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน หรือทำการศึกษาที่ใกล้เคียงหรือซ้ำซ้อนหรือไม่
  - จัดทำแผนงานศึกษาและพัฒนา กรอบการพัฒนาโครงการตามแผนงานศึกษาวิจัย และจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา ต่าง ๆ ตามลำดับ
  - นำเสนอแผนงานสู่สาธารณะ (project launching)
 

 2. งานที่ทำควบคู่กันไป คือการประสานและขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ทั้งที่เป็นภาคีหุ้นส่วนหลักและภาคีหุ้นส่วนอื่น ประกอบด้วยภาคพลเมือง เช่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และภาครัฐ เช่น กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์ความมั่นคงกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ ้ที่ผู้เกี่ยวข้องจะร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วน และยอมรับบทบาทของ ศพส. ในการเป็นสื่อกลางประสานระหว่างภาคพลเมืองและภาครัฐ ตลอดจนการที่ภาคีหุ้นส่วน จะเข้ามีส่วนร่วม ในกระบวนการสานเสวนา เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา


3. แผนงานศึกษาวิจัยจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ทว่าในเบื้องต้นได้กำหนดเค้าโครงไว้ดังนี้
  - ระยะสั้น ( 1 ปี) เน้นการสร้างความไว้วางใจ (confidence building) การสื่อสารกับสังคม และมุ่งประเด็นความ
    มั่นคงปลอดภัย
  - ระยะกลาง ( 2 ปี) เน้นการสานเสวนากับกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาโดยเริ่มจากประเด็นที่เล็ก
    หรือง่ายก่อน พร้อมทั้งติดตามผลและส่งเสริมกิจกรรมร่วมระหว่างราชการและพลเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
  - ระยะยาว ( 3 ปี) เน้นการเปิดพื้นที่ทางความคิด และการแสวงความเห็นพ้องต้องกันในนโยบายสาธารณะ
    รวมทั้งนโยบายทางการเมืองการปกครอง

    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีคาดหวังว่างานศึกษาและพัฒนาข้างต้น จะนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือแก้ปัญหา การลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง และนโยบายสาธารณะที่สะท้อนความต้องการของคนท้องถิ่น โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้ศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่ง ทำการติดตามผล ข้อเสนอแนะ รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เสนอ รวมทั้งขยายผลโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จ และเสนอแนะแผนงานศึกษาวิจัยต่อเนื่องตามความจำเป็น
 

neg6.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th