Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ arrow โครงการ arrow รายการพันแสงรุ้ง arrow ความเป็นมารายการพันแสงรุ้ง (จินตนาการใหม่ความเป็นไทย) Tuesday, 29 September 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4105414
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเป็นมารายการพันแสงรุ้ง (จินตนาการใหม่ความเป็นไทย) PDF พิมพ์ ส่งเมล

โครงการผลิตสารคดีโทรทัศน์  เรื่อง ความงามอันหลากหลายของความเป็นไทย

ชื่อชุดรายการ “พันแสงรุ้ง

 Image

แนวคิดรายการ

เป็นรายการเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายของประเทศไทยและดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ก่อกำเนิดและปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งอย่างแนบเนียนกลมกลืน บ้างก็ถูกท้าทาย บ้างก็อยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจส่งผลต่อการดำรงอยู่  สืบทอดต่อ ปรับเปลี่ยนหรือผันแปรเสื่อมถอยตามกาลเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆ

เล่าเรื่องในรูปแบบสารคดี ถ่ายทอดเรื่องราวจริงแท้จากพื้นที่ โดยมีนักวิชาการพิธีกรภาคสนามลงพื้นที่และอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเน้นเนื้อหา ถอดความรู้หรือเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ภาพรวมในประเด็นปัญหา และสรุปรวมเนื้อหาสำคัญที่ต้องการให้สาธารณชนได้ตระหนักรับรู้ ภาคภูมิในตนเองและเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบุคคลที่สนใจประเด็นทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน  ชนชั้นกลาง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

จำนวนตอน  52 ตอน
ความยาว  ตอนละ 30 นาที

รูปแบบการนำเสนอและประเด็นเนื้อหา

รายการ พันแสงรุ้ง  สารคดีทางโทรทัศน์ที่ ใช้ ภาษา เป็นแนวนำเรื่องโดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตปัจจุบันของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง สืบถามตามหาเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ตำนานเรื่องเล่า ภาพความสัมพันธ์ร่วมกับคนกลุ่มอื่นทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เป็นจริง โดยแบ่งตามลักษณะภูมินิเวศ การตั้งถิ่นฐาน เช่น

1)     กลุ่มภาคใต้ แบ่งออกเป็น
 • ชายแดนไทย-มาเลเซีย เช่น ภาษามลายูถิ่นไทย ภาษาไทยตากใบ(เจ๊ะเห) ภาษาจีน
 • ชนกลุ่มน้อย เช่น ภาษามอเก็น ภาษาอูรักละโว้ย ภาษาเกนซิว(ซาไก)
2)     กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น
 • ชายแดนไทย-กัมพูชา(อีสานใต้) เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษากูย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวอีสาน ภาษาเญอ
 • ชายแดนไทย-ลาว(อีสานเหนือ) เช่น ภาษากะเลิง ภาษาไทยเลย ภาษาผู้ไทย ภาษาญ้อ ภาษาโซ่(ทะวืง) ภาษาญัฮกุร(ชาวบน) ภาษาเวียต
3)   กลุ่มภาคตะวันตก(ชายแดนไทย-พม่า)

ภาษามอญ ภาษาขมุ ภาษาซะโอจ(ชุอุ้ง) ภาษากะเหรี่ยง ภาษา  ก๋อง(อูก๋อง)ภาษาเบอมีส

4)      กลุ่มภาคเหนือ แบ่งออกเป็น
 • ชายแดนไทย-พม่า เช่น ภาษาไทยใหญ่ ภาษาลื้อ ภาษายอง ภาษาขึน ภาษาละเวือะ(ลัวะ) ภาษาว้า ภาษาคะยา ภาษาปะดอง
 • ชายแดนไทย-ลาว เช่น ภาษาลาวเวียง ภาษาปลัง(สามเต้า) ภาษาปะหล่อง ภาษาบิซู
 • ชนเผ่า เช่น ภาษามลาบรี(ตองเหลือง) ภาษามัล/ปรัย(ลัวะ)
5)      กลุ่มภาคกลาง เช่น ภาษากะซอง ภาษาซำเร

 

ที่มาของรายการพันแสงรุ้ง

จากงานศึกษาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการจินตนาการใหม่ความเป็นไทย (ปีพ.ศ.2548-2550) โดย รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ได้ศึกษาสำรวจแนวความคิดที่สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ออกมาใน 5 ลักษณะ คือ
 •   ภาษาไทย  ที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและการเขียนที่มีตัวอักษรไทย ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุด และเป็นการชี้วัดความเป็นไทยหรือระบุเชื้อชาติ   การยึดถือในระบบคุณค่า ค่านิยมที่ดีงามและการแสดงออกทางพฤติกรรมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่ได้รับการขัดเกลาหล่อหลอมกันมาจนกลายเป็นความเห็นพ้องและเชื่อในสิ่งเดียวกัน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นไทย

 •    จารีตประเพณีดั้งเดิมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา รวมถึงประเพณีท้องถิ่น และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 •    วัตถุสัญลักษณ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทย เช่น ธงชาติไทย ลายกนก ผ้าไหมไทย อาหารไทย เป็นต้น
 •   การอ้างอิงความเป็นไทย ผ่านอุดมการณ์ชาตินิยม โดยยึดมั่นผูกพันต่อรัฐชาติไทย การนับถือศาสนาพุทธ และการยอมรับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

 

แม้ในงานศึกษาดังกล่าวจะไม่มีข้อค้นพบอะไรใหม่ในจินตนาการความเป็นไทย แต่ก็แสดงถึงข้อจำกัดของกระบวนการสร้างความเป็นไทย ที่ไม่ได้นับรวมและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้คนในชาติ จนอาจกลายเป็นจินตนาการที่หยุดนิ่ง คับแคบ และหดตัวเล็กลงทุกทีในโลกสมัยใหม่[1]

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเปิดพื้นที่ของโอกาสให้มีการสื่อสารกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่ประกอบขึ้นมาเป็นประเทศไทยนี้ เพื่อให้คนในประเทศสามารถที่จะรู้จักและเข้าใจกันได้มากขึ้น ได้เข้าใจว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมเป็นความงามของความเป็นไทย ได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่หลากหลายไม่จำกัดคับแคบ เห็นว่าชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยคลี่คลายอคติที่มีอยู่ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่สังคมสันติสุข  ดังนั้นโครงการจินตนาการใหม่ความเป็นไทย ระยะที่ 2  จึงเน้นการสื่อสารสาธารณะ และเป็นที่มาของ รายการ พันแสงรุ้ง

 

ทำไมถึงเป็นพันแสงรุ้ง

รุ้งไม่ได้มีเพียงแค่ 7 สีเท่าที่ตาเห็น แต่ยังมีเฉดสีที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่มากมาย  เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดิน ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบความเชื่อ และวิถีชีวิต ประเทศไทยมีกลุ่มคนเหล่านี้อิงอาศัยอยู่ร่วมกันมากมาย พันแสงรุ้งจึงเป็นรายการที่จะนำเสนอเฉดสีที่ผู้คนอาจจะยังไม่เคยรู้จักให้ได้รับรู้ตัวตนการดำรงอยู่ของพวกเขา และได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนผืนแผ่นดินเดียวกัน

ลักษณะความร่วมมือ

1.   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ในเรื่องของ ความขัดแย้ง ภาษาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยประสานกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สถาบันทางวิชาการอื่นๆ และองค์กรพัฒนาเอกชน

2.      บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ

3.      สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยฯ สนับสนุนการออกอากาศเผยแพร่ 

4.      บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการผลิต

ดำเนินการผลิตโดย

    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  โทรศัพท์  0-2849-6072-5     โทรสาร  0-2849-6075  เว็บไซต์  www.peace.mahidol.ac.th

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS)

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์  0-2791-1000     โทรสาร  0-2791-1010
เว็บไซต์  http://www.thaipbs.or.th/ 

    บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

เลขที่ 4/29 หมู่ 1 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230โทรศัพท์  0-2570-1120-3  โทรสาร  0-2570-1120 เว็บไซต์  www.payai.com


Image    Image    Image

 

ผู้สนับสนุนรายการ

ImageImageImageImageImage        

 


1  กฤตยา อาชวนิจกุล. 2551. “จินตนาการความเป็นไทย”  หน้า 7-8.

neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th