Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Monday, 25 January 2021  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4156867
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

50 ปีการพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ PDF พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
50 ปีการพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้
หน้า 2


การพัฒนาปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง โดยปรับปรุงให้มีหลักสูตรและวิชาเรียนตามมาตรฐาน มีการพัฒนาสื่อและอบรมครู รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนพร้อมกับได้ส่งครูเข้าไปสอนวิชาสามัญเหมือกับโรงเรียนมัธยมฯทั่วไป

มีโอกาสได้ติดตามการดำเนินงานโครงการนี้เมื่อทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทในหัวข้อ " ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม" พบว่าในขณะนั้นได้มีการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรับปรุงปอเนาะอย่างจริงจัง โต๊ะครูส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อถือและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเขตการศึกษา 2 อย่างดีมาก

โต๊ะครูหลายคนบอกว่าเขตการศึกษา 2 คือบ้านของเขา มีเรื่องทุกข์ร้อนมีความไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่เขต ช่วงอบรมก็มากินมานอนอยู่ที่เขต ไปไหนมาไหนผ่านมาก็แวะมาที่เขต

ด้วยความเชื่อถือและความเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้การพัฒนาปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาประสบความสำเร็จ

จากปอเนาะเล็กๆ ที่สอนศาสนาเพียงอย่างเดียวได้พัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพมีนักเรียนถึง 3,000-4,000 คน

แม้จะชื่อว่าโรงเรียนสอนศาสนาแต่ความจริงแล้วโรงเรียนเหล่านี้สอนทุกวิชาเหมือนกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ในทุกสาขาวิชา และมีจำนวนมากที่ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ

ในยุคที่ยังเป็นปอเนาะเด็กผู้หญิงมีโอกาสได้เรียนน้อยมาก แต่ปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 ของเด็กที่เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นเด็กผู้หญิง ซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับสตรี เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปรับปรุงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จัดการศึกษาได้ดีเป็นประจำทุกปี

นอกจากการศึกษาในโรงเรียนแล้ว การศึกษาผู้ใหญ่ก็มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการทำงานของศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลาภายใต้การนำของ ดร.มูหัมหมัด อับดุลกาเดร์ ได้สร้างรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนทั้งวิชาชีพและภาษาไทยจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

กล่าวได้ว่า การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำติดต่อกันมา 50 ปี ได้ก้าวหน้าไปมากในหลายเรื่อง ถึงแม้ว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เหตุการณ์ความไม่สงบจะทำให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาหยุดชะงักไปบ้างก็ตาม

พวกเราชาวจังหวัดยะลาได้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนได้จัดงาน "ห้าทศวรรษการพัฒนาการศึกษาและการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ขึ้นที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 23-24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2502 เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ครั้งแรก และมีพระราชดำรัสเรื่องการสอนภาษาไทยในครั้งนั้น

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาไทยการพัฒนาปอเนาะ และการนำเสนอผลงานเขียนของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยอดีตประธานรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พิธีปิดและบรรยายพิเศษ โดย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ในงานมีบุคคลสำคัญที่เคยทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และย้อนรำลึกกระบวนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

คณะกรรมการผู้จัดงานตั้งใจที่จะจัดงานลักษณะนี้ทุกปีจากนี้ไป และจะเชิญคนทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกส่วนราชการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตลอดไปneg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th