Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow รายวิชา ป.ตรี arrow ปริญญาตรี ภาค1 ปี 2552 Sunday, 27 May 2018  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 3554052
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ปริญญาตรี ภาค1 ปี 2552 PDF พิมพ์ ส่งเมล

ปริญญาตรี
ภาค 1 ปีการศึกษา 2552  

คู่มือการจัดการเรียนการสอน 

 รหัสและชื่อวิชา                     การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
                                       (Conflict transformation by peaceful means)
 

 

จํานวนหน่วยกิต                 3 (3-0-6)  

จํานวนนักศึกษา                 25 คน  

ระยะเวลาเรียน                   ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 

                                  วันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2552  

สถานที่      แจ้งภายหลัง
                                
อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา
 1. ดร. เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ( ), 0891886665
 2. อ. งามศุกร์ รัตนเสถียร ( ), 0894875957
ลักษณะวิชา
            ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหความขัดแย้งและการหาวิธีแนวทางสันติวิธีในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง และการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน  
วัตถุประสงค์รายวิชา เมื่อเรียนจบวิชานี้ นักศึกษาสามารถ
ด้านความรู้
 1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ ความรุนแรงและ ความขัดแย้งได้
 2. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ความขัดแย้ง และฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆได้
 3. อธิบายแนวทางการคลี่คลายความขัดแย้ง และแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 4. อธิบายหลักการสันติวิธี และเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้
 5. อธิบายหลักและวิธีการสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง  
ด้านเจตคติ
 1. ตระหนักถึงความสําคัญของความเข้าใจสภาวะที่เป็นสันติสุขร่วมกัน
 2. ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 3. ตระหนักในคุณค่าของตนเอง การให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้อื่น
 4. ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจใน ความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 ด้านการปฏิบัติ
 1. นําหลักและวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เช่น การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง ไปประยุกต์ใช้
 2. แสดงออกถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experience) สามารถคิดทบทวน (Reflection) สรุปหลักการ (Generalization) และ นําไปประยุกต์ใช้ (Application) ได้
 3. มีทักษะเบื้องต้นในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
วิธีการจัดการเรียนการสอน
 1. การบรรยายแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์จากผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละเรื่อง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่ผู้สอนกําหนดสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้สึกและประสบการณ์ กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้เรื่องความขัดแย้งและสันติวิธี ผ่านวงจรการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ การผ่านประสบการณ์(Experience) การทบทวน (Reflection) การสรุปหลักการทั่วไป (Generalization or Lesson Learned ) และการประยุกต์ใช้ (Application)
 3. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนําเสนอรายงาน โดยนักศึกษาจะได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าร่วมกับผู้สอนในชั้นเรียน ทั้งแบบกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
การมอบหมายงาน
 1. การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั่วโมงเรียนนอกเหนือจากการบรรยาย ผู้สอนจะกําหนดสถานการณ์ ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านวงจร 4 ขั้นตอน คือ การผ่านประสบการณ์ (Experience) การทบทวน (Reflection) การสรุปหลักการทั่วไป (Generalization or Lesson Learned) และ การประยุกต์ใช้ (Application)
 2. การวัดผลการสอบปลายภาค  
 3. การรายงานและโครงงานกลุ่ม มอบหมายให้ผู้เรียนทําโครงงานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และนําเสนอรายงาน รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

เกณฑ์การวัดและประเมินผล การประเมินผลประเมินจากงานที่มอบหมายให้ทํา

- วัดผลจากการสอบปลายภาค                                                 50%

- รายงานกลุ่ม/การนำเสนอ                                                     40%

- ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน                 10%

                                                                             รวม    100%

เกณฑ์การประเมินผลใช้วิธีการอิงเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                85            เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป                        เท่ากับ A

                75 – 84     เปอร์เซ็นต์                               เท่ากับ B+

                70 - 74      เปอร์เซ็นต์                              เท่ากับ B

                65 – 69     เปอร์เซ็นต์                               เท่ากับ C+

                60 – 64     เปอร์เซ็นต์                               เท่ากับ C

                55 - 59     เปอร์เซ็นต์                               เท่ากับ D+

                50 - 54     เปอร์เซ็นต์                               เท่ากับ D

                ต่ำกว่า 50    เปอร์เซ็นต์                              เท่ากับ F  

หมายเหตุ :  

- นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

- ระดับคะแนนที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า D จึงถือว่าสอบผ่าน

 

 เอกสารตําราประกอบการค้นคว้า

ปาริชาด สุวรรณบุบผา. (2548). สานเสวนา (Dialogue). (1). กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ.

ไพศาล วิสาโล. (2550). สร้างสันติด้วยมือเรา นครปฐม : ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

วิศิษฐ วังวิญู. (2548). สุนทรียสนทนา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามลดา.

ชัยวัฒน สถาอานันท (2539): “ทฤษฎีสันติภาพ: พิจารณาจากบทเรียนของทฤษฎีสงคราม”, สันติฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง.

กัลตุง, โยฮัน เขียน; เดชา ตั้งสีฟ้า แปล (2550): การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี, กรุงเทพฯ, คบไฟ

วันชัย วัฒนศัพท (2547): ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือในการแกไขปญหา, นนทบุรี, สถาบันพระปกเกลา.

Mojzes, Paul. (1989). ‘The What and the How of Dialogue’ in Inter- religious Dialogue, ed. By Bryant, M.Darrol, New York: Paragon Houseใ 

Suwanbubbha, Parichart. (2001). “Religious Dialogue: Unity Amid Diversity”. Journal of Sahasat. vol.1 no.1 (April). 

 

ตารางการเรียน  

 

วัน เดือน ปีหัวข้ผู้สอน
8 มิ.ย. 2552 (13:00 – 16:00น.) ปฐมนิเทศ / วิธีการเขียนรายงานดร. เอกพันธุ ปณฑวณิช/อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล
15 มิ.ย. 2552 (13:00 – 16:00น.)ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแยง และความรุนแรงดร. เอกพันธุ ปณฑวณิช
22 มิ.ย. 2552 (13:00 – 16:00น.)ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแยง และความรุนแรง (ต่อ)ดร. เอกพันธุ ปณฑวณิช
29 มิ.ย. 2552(13:00 – 16:00น.)ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแยง และความรุนแรง (ต่อ)ดร. เอกพันธุ ปณฑวณิช
6 ก.ค. 2552(13:00 – 16:00น.) การวิเคราะหและการแปรเปลี่ยนความขัดแยง รศ.ดร.โคทม อารียา
13 ก.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)การวิเคราะหและการแปรเปลี่ยนความขัดแยง (ต่อ)รศ.ดร.โคทม อารียา
20 ก.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)ทฤษฎีความรุนแรง และการวิเคราะห์ความรุนแรง อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
27 ก.ค. 2552 (13:00 – 16:00น.)ทฤษฎีความรุนแรง และการวิเคราะห์ความรุนแรง (ต่อ)อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
3 ส.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)วนที่ 2 หลักการสันติวิธีและเครื่องมือสันติวิธีการสร้างวัฒนธรรมสันติ/สันติวัฒนธรรมดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 10 ส.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)การสร้างวัฒนธรรมสันติ/สันติวัฒนธรรม (ต่อ) ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
17 ส.ค. 2552 (13:00 – 16:00น.)สานเสวนา (Dialogue) ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
24 ส.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)สานเสวนา (Dialogue) (ต่อ)ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
31 ส.ค. 2552(13:00 – 16:00น.)สรุปเนื้อหา/นำเสนอรายงานคณาจารยศพส.
 
neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th