Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ถอดบทเรียนกิจกรรม arrow รายงานสรุปการอบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม Sunday, 25 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4121022
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายงานสรุปการอบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล

อบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันที่ 13 14 กรกฎาคม 2552ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

วิทยากร ศ.ดร. แคทเธอรีน นอร์สเวิร์ธตี้

ดาว์นโหลดรายงานฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552

1.             แนะนำโครงการโดยคุณน้ำทิพย์ จันทรสกุล สำนักงานบุคลากร ศอ.บต.
2.              กิจกรรมเพื่อเตรียมสู่บทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์-        ผู้เข้าร่วม 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนว่านับจากที่เราได้พบกันเมื่อปีที่แล้ว เราได้ไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง มีอะไรที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกดี หรือมีความท้าทาย/อุปสรรคอะไรบ้างที่ได้พบ ในกรณีที่ยังไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรต่อ ให้นึกว่าอนาคตอยากทำอะไร

-        การแบ่งปัน ขออาสาสมัครที่จะเป็นคนแรกที่จะพูดของแต่ละกลุ่มย่อย จากนั้นให้เวียนตามเข็มนาฬิกาจนครบทุกคน มีเวลาพูดคนละ 4 นาที สำหรับคนที่ฟังให้ทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างลึกซึ้ง อยู่กับผู้พูดอย่างเต็มที่ พยายามไม่ถามคำถามยกเว้นแต่ไม่เข้าใจจริงๆ

-        จากการแลกเปลี่ยนหลายคนพูดถึงโอกาสที่จะนำตัวเราและแหล่งอำนาจและทรัพยากรที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติทั้งในแบบการอบรมอย่างเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพัฒนาตนเอง การเป็นแบบอย่างแก่คนรอบข้าง การเผยแพร่ต่อให้กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและชุมชน ความท้าทายที่พบคือ ยังขาดทักษะในการจัดการความขัดแย้งในระดับสังคมเพราะขาดอำนาจที่จะทำได้
3.             วิธีการอบรมที่ใช้ในการอบรมนี้ เป็นวิธีการเดียวกับที่เราเรียนในการอบรมวิทยากร และมาจากการทำงานของคนรากหญ้าในบราซิลที่รู้สึกไร้อำนาจและถูกทำให้เป็นชายขอบ เพราะเชื่อว่าพวกเขารู้เรื่องราวของตนเองดีที่สุดและรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของตน ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือการจัดการความขัดแย้งในระดับสังคมนั้นอาจทำได้หลายวิธี-หลายทิศทาง สิ่งสำคัญคือ เราต้องรู้จักตนเองว่าเราถนัดที่จะใช้วิธีการใดและเข้าหาในทิศทางใดได้บ้าง
4.             เนื้อหาการอบรม การอบรมนี้เป็นการอบรมที่เน้นการช่วยเหลือเยาวชนและเด็กผ่านการเยียวยาผลกระทบจากความรุนแรงและการเป็นพยานรับรู้ความรุนแรง เราจะมาพิจารณากันว่า ในฐานะผู้ใหญ่เราจะช่วยเหลือเด็กๆ อย่างไรตามความเอื้ออำนวยของงานที่เรากำลังทำอยู่ เราแต่ละคนและสังคมของเรามีวัฒนธรรม คุณค่า ศาสนา และพื้นที่ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของเยาวชนและเด็กของเรา และเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสันติภาพได้อย่างไร จากประสบการณ์ของวิทยากร พบว่าการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านประสบการณ์ความรุนแรงทั้งในระดับบุคคลและสังคม และทำงานด้านการสร้างสันติภาพโดยดึงความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างระบบป้องกันความรุนแรง ซึ่งคิดว่าเนื้อหาจะสอดคล้องกับการอบรมที่ผ่านๆ มา
5.              ความคาดหวังของกลุ่ม
1)                        ความรู้ เทคนิควิธีการ กระบวนการ เพื่อสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้พัฒนา แก้ปัญหาเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ ในฐานะที่ต้องเป็นวิทยากร
2)                        ความรู้และวิธีการแก้ปัญหา
3)                        ต้องการเข้าเยี่ยมสภาพจิตใจของเด็ก/เยาวชนจากเหตุการณ์ไม่สงบ สูญเสียบุคคลที่รักไปต่อหน้าต่อตา ซึ่งทำให้มีจิตใจไม่ปกติ หวั่นไหวและกลัว ให้กับคนใกล้ชิดตามปกติ-ตามวัย
4)                        ความรู้ความเข้าใจการลดความขัดแย้งระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
5)                        การแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิธีการจัดการกับนักเรียนที่เกเรชอบแกล้งเพื่อนทำร้ายเพื่อน โดยปราศจากความรุนแรง
6)                        เทคนิคการสร้างความสามัคคีที่เกิดจากความรู้สึกที่ขัดแย้ง
7)                        ความไม่ลงรอยและความหวาดระแวงกัน
8)                        ความรู้กรณีศึกษาต่างๆ ที่วิทยากรได้เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว
9)                        เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การใช้จิตวิทยาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง ทั้งในกรณีที่เป็นคนกลางและเป็นคู่กรณี
10)                 การพบปะครอบครัวที่มีผลกระทบ การเยียวยา เทคนิคการพูดกับผู้ที่ถูกเยียวยา วิธีการคัดกรองเด็กที่มีปัญหา (screening) วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ (หลักสูตร) วิธีการวัดผลและประเมินผลเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม (evaluation) การจดบันทึกและจัดทำรายงานในสิ่งที่ทำ (report)

11)                 อยากรู้วิธีทำให้เด็กไว้วางใจและบอกความลับ
12)                 ความรู้ในกระบวนการสันติวิทยา/จิตวิทยา
13)                 เทคนิค-กระบวนการทำงานกับชุมชน
14)                 รูปธรรมในการจัดการความขัดแย้ง
15)                 ได้ความรู้ที่เป็นวิชาการและประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้
16)                 ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับครูในด้านการดูแลนักเรียน
17)                 รูปแบบวิธีการอบรมที่จะนำไปใช้ในการอบรมผู้อบรมในแต่ละดับ และกับความขัดแย้งในมิติต่างๆ
 
18)                 การเยียวยาจิตใจเด็กๆ การเสริมศักยภาพให้เด็กได้รู้คุณค่าของตนเอง
19)                 กระบวนการแบ่งปันเรื่องราวของสันติภาพ
20)                 ความรู้และทักษะที่นำไปสนับสนุนการจัดโครงการเยียวยาของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
21)                 การไกล่เกลี่ยนักเรียนทะเลาะกัน
22)                 วิธีการสร้างความไว้วางใจและอ่านความรู้สึกเด็ก
23)                 การจัดการอารมณ์โกรธ คับข้องใจขณะที่เกิดความขัดแย้ง
24)                 ประสบการณ์ในการนำกิจกรรมที่มีประโยชน์ไปใช้กับกลุ่มคนรอบข้าง
25)                 จิตวิทยาการนำไปใช้
26)                 ความแตกต่างของหลักสูตรนี้กับหลักสูตรที่ผ่านมา

6.              การสร้างสันติภายใน
(
Peaceful person)
            การสร้างสันติภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสันติ ในภาวะที่เรามีความเครียด เราจะทำตัวให้คุ้นเคยกับความเครียดอยู่ตลอดเวลาแม้เมื่อไม่มีความกดดันจากภายนอก หากเราไม่เรียนรู้วิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียด เมื่อเราหลงลืมที่ฝึกจะการผ่อนคลาย เราก็มักจะฝึกทำในสิ่งตรงข้าม นั่นคือฝึกที่จะเครียด ดร. เฮอร์เบิร์ท เบนสัน (Dr. Herbert Benson) ได้ค้นพบวิธีการธรรมดาๆ ที่จะช่วยให้ร่างกายฝึกฝนการผ่อนคล้ายที่เรียกว่า การตอบสนองต่อการผ่อนคลาย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

7. เทคนิคการผ่อนคลาย : การตอบสนองต่อการผ่อนคลาย (Relaxation Response)

            ขั้นตอนที่ 1 นั่งอย่างผ่อนคลาย หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกที่สุด แล้วกลั้นลมหายใจไว้ 2 วินาที

                ขั้นตอนที่ 2 ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกจากปอดและกระบังลมยาวๆ ทางปาก

                ขั้นตอนที่ 3 สังเกตความรู้สึกผ่อนคลายที่เกิดขึ้น

           

                ในกระบวนการอบรมนี้วิทยากรได้เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการตอบสนองต่อการผ่อนคลาย เป็นระยะๆ โดยใช้สัญญาณระฆังเป็นสื่อ เพื่อให้กลับมาสู่ลมหายใจและทำเป็นกิจวัตร ซึ่งวิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กและเยาวชนที่เราทำงานด้วยเช่นกัน ...(อ่านต่อในรูปแบบไฟล์ PDF)

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

 

 

neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th