Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ข่าวสันติวิธี-ความขัดแย้ง arrow รายงาน-สัมภาษณ์พิเศษ arrow สภาศาสนสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา หนุนบทบาทผู้นำศาสนาสร้างสันติภาพ Sunday, 27 May 2018  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 3554048
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สภาศาสนสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา หนุนบทบาทผู้นำศาสนาสร้างสันติภาพ PDF พิมพ์ ส่งเมล

สภาศาสนสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา หนุนบทบาทผู้นำศาสนาสร้างสันติภาพ

โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี


Image


 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552  ที่ห้องคริสตัล โรงแรมตะวันนาบางกอก ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความไว้วางใจจาก WCRP (The World Conference of Religions for Peace) และ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมสภาศาสนสัมพันธ์ไทยและศรีลังกา โดยมีผู้นำศาสนาทั้งไทย ศรีลังกา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นเรื่องบทบาท ผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ
 

 Image


พระราชวราจารย์  ประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กล่าวให้แง่คิดว่า ความสันติและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เพราะศาสนิกทั้งหลายมีความตั้งใจ มีความเพียร ความอุตสาหะ ที่จะนำหลักคำสอนไปเผยแผ่และปรับใช้เพื่อสันติภาพ เราต้องระวังไม่ให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นในสังคมและในใจของเรา การได้ฟัง ได้เห็นสิ่งใด ต้องมีวิจารณญาณอย่างรอบคอบ และต้องพัฒนาทั้งตัวเรา การศึกษา และสังคมให้ไปสู่สันติภาพ 


   Image


สาธุคุณคิโยชิ สุกิโน  ผู้ช่วยเลขาธิการ The World Conference of Religions for Peace กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ตนมองเห็นสิ่งสำคัญที่คล้ายคลึงกันของสภาศาสนสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ กล่าวคือ การที่ผู้นำศาสนาลงมือปฏิบัติการในระดับรากหญ้า และมุ่งความสำคัญไปที่พลังของศาสนาในการแปลงเปลี่ยนและขับเคลื่อนสังคม  ผู้นำศาสนาต้องการที่จะปฏิเสธการใช้ศาสนาในการแบ่งแยกผู้คน ซึ่งท้ายสุดจะสามารถนำมาซึ่งพลังศาสนาเชิงบวกอย่างยั่งยืน ด้วยการแสดงบทบาทเชิงบวกของศาสนา ปฏิเสธการสอนศาสนาในทางที่ผิดและสร้างกลไกที่สมบูรณ์สำหรับการสร้างสันติภาพในเชิงปฏิบัติ   ส่วนสภาศาสนสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีความขัดแย้ง ทั้งบอสเนีย อิรัก หลายครั้งสภาศาสนสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ ได้มีบทบาทช่วยแก้ไขความขัดแย้งในประเทศ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สภาศาสนสัมพันธ์ไทยและศรีลังกาสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้


   Image


นายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรรม ได้กล่าวปาฐกถานำว่า ประเทศในอดีต คนอยู่อย่างเกื้อกูล  แทบไม่มีความขัดแย้ง ปัจจุบันกระแสทุนนิยมเข้ามามาก ผู้คนไม่เกื้อกูลกัน วัฒนธรรมสันติวิธีได้หายไป  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุด  คือมีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม เมื่อจีนหรืออินเดียกลับมาเป็นผู้นำของโลก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ยากสำหรับประเทศไทย ตนหวังเห็นศาสนสถานกลับมาเป็นศูนย์กลางเหมือนในอดีตที่เป็นแหล่งให้ปัญญา ทำให้คุณภาพของคนดีขึ้น ปัญหาภาคใต้ที่เรากังวลมากนั้น หากนักการเมืองบริหารประเทศด้วยหลักนิติธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสันติธรรม และหวังให้ผู้นำศาสนาเป็นผู้ให้ปัญญาแก่คนในสังคมทำให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน
   

Image


นายจาตุรนต์  ฉายแสง  อดีตคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ หรือกอส. กล่าวแสดงทัศนะว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาโดยเนื้อหาสาระ แต่เอกลักษณ์ทางศาสนาถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะความไม่เข้าใจหลักศาสนาและไม่เคารพความแตกต่างของศาสนาสามารถนำไปสู่ความรุนแรงได้ และยิ่งเมื่อมีการนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมที่ไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้ความรุนแรงมีมากขึ้น ผู้นำศาสนาต้องร่วมกันคิด ทำความเข้าใจแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ไร้ประสิทธิภาพ และนำเสนอสาเหตุที่แท้จริงให้เจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุง ป้องกันการนำไปตีความใส่ร้ายกันระหว่างศาสนา กำลังหลักในการชี้ถูกผิดควรมาจากผู้นำศาสนาในพื้นที่   แต่เนื่องจากปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีความซับซ้อนจึงต้องมองแบบภาพรวมอย่างเชื่อมโยงกัน ทางออกที่สำคัญคือ รัฐไทย และสังคมไทยโดยรวมซึ่งรวมถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต้องร่วมกันคิดสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยการเคารพความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย
   นายโคทม  อารียา ผู้อำนวยการที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  กล่าวว่า  ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยและทางตอนเหนือของศรีลังกานั้นโดยเนื้อแท้นั้นเป็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ แต่มีการนำเอาวาทกรรมของศาสนามาใช้เพื่อจูงใจ  คนนอกศาสนาจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้อย่างมีน้ำหนักต้องให้ผู้นำศาสนาเป็นผู้พูด

Image

การที่ผู้นำศาสนามารวมกลุ่มกันในนามของสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ก็ถือเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดสันติภาพและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงได้ แต่ก็ต้องเข้าใจผู้นำศาสนาในพื้นที่ด้วยที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากไม่สามารถพูดอะไรได้มากนัก ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเท ความเอาจริงเอาจังของสมาชิกสภาศาสนสัมพันธ์ และอย่าคาดหวังว่าจะต้องได้ผลทันที ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความเพียรทนในสิ่งที่เรียกร้องคือการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

      Image
บรรยากาศในการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้ได้รับเกียรติ จากนายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวปาฐกถานำ เรื่อง บทบาทผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ และ นายจาตุรนต์  ฉายแสง อดีตคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) ได้มาแสดงทัศนะเรื่องมุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  สาธุคุณโนริโอะ   ซาไก    ประธานกิตติคุณและผู้ดูแลผลประโยชน์นานาชาติของ ริชโช  โกไซไก ผู้แทนศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติประเทศญี่ปุ่น และสาธุคุณ เวบจอห์น แอล ฮอร์ฟยอร์ด   เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพยุโรป มากล่าวแสดงทัศนะและแสดงความชื่นชมกับการก่อตั้งสภาศาสนสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอีกด้วย  

Image
หลังจากที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนและอภิปรายกันกว่า 8 ชั่วโมง ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำแถลงข่าวร่วมกัน และจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ในช่วงค่ำของวันเดียวกันด้วย
 

neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th