Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142566
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

30-11-52 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
30-11-52 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553
หน้า 2

 

โครงการเชิงปฏิบัติการ อบรมนักประสานสันติปี 2553

 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำงานด้านการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 15,000 บาท (สำหรับอบรมตลอด 6 ครั้ง ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก)


 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  10 กุมภาพันธ์ 2553 (ขยายเวลารับสมัคร)

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

           Image


 วัตถุประสงค์

1.
    
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านสันติวิธีและจัดการความขัดแย้งให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง

2.
    
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะ ความรู้ สามารถในการวิเคราะห์ และจัดการความขัดแย้งระดับต่างๆ ในองค์กร ชุมชนหรือในพื้นที่ทำงานของตน

3.
    
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งสู่สังคม
 

 


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจทำงานด้านสันติวิธีเพื่อการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในทุกระดับ จำนวน 35 คน


             ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.
      
มีความสนใจ และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง สันติวิธี หรือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสันติวิธีในหน่วยงานหรือในชุมชน

2.
      
มีพื้นที่ในการทำงานชัดเจน ที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้และการนำการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไปปรับใช้หลังจากที่ผ่านการอบรมได้

3.
      
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ตลอดต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
            ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมโครงการนักประสานสันติ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. เข้าร่วมรับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กำหนด มีอัตราการเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

2. หลังจากผ่านการอบรมในโครงการแล้ว ต้องมีโอกาสกลับไปทำงานด้านการจัดการความขัดแย้ง หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสันติวิธีให้กับหน่วยงานหรือชุมชน  อย่างน้อย 1 ครั้ง

3. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วยตนเอง หรือให้องค์กรต้นสังกัดสนับสนุน  โดยจ่ายรวมตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ  และถ้าท่านสละสิทธิ์ก่อนจบโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายคืน
 
กระบวนการคัดเลือก

1.     
ประชุมทีมผู้จัดและที่ปรึกษาโครงการ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากใบสมัคร

2.      แจ้งผลการคัดเลือกต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 

กำหนดการอบรมเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2553 
วันที่เนื้อหา/กิจกรรม
19-21 กุมภาพันธ์ 25531. แนวคิดด้านสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแย้ง
19-21  มีนาคม 25532. สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง
8-10 เมษายน 25533. การสานเสวนา
1-3 พฤษภาคม 25534. การสื่อสารอย่างสันติ
10-13 มิถุนายน 25535. การเป็นคนกลางตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติ
15-18 กรกฎาคม 25536. การทำกระบวนการกลุ่ม 
 


 neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th