Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142596
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

15-17 01-53 โครงการสัมมนาและสรุปบทเรียนการทำงานศพส. PDF พิมพ์ ส่งเมล

โครงการสัมมนาและสรุปบทเรียนการทำงานศพส. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

************************** 

หลักการและเหตุผล         

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีเป็นผู้จัดตั้ง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยศูนย์ฯได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาทำการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจัยทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ  และการดำเนินภารกิจต่างๆของศูนย์ฯจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกท่านเพื่อให้เกิดการประสานพลังของการทำงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการสรุปบทเรียนการทำงานของศูนย์ฯรวมระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย  และปรับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ    

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา

๒.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร

๓.    เพื่อให้บุคลากรค้นหาเป้าหมายร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.    เพื่อสร้างพลังในองค์กร อันจะนำไปสู่พลังในการสร้างสรรค์งานที่ดีสู่สังคม  

วิธีดำเนินการ            ดำเนินการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้

๑.     ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสรุปทิศทางและแผนดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ เพื่อนำไปสู่การปฏิบติให้เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๒.    ทบทวนการทำงาน ส่วนกลางและส่วนพื้นที่ เพื่อความสอดคล้องและบูรณาการของการทำงานมากยิ่งขึ้น

๓.    กำหนดทิศทางการทำงานของศูนย์ฯ ปี ๒๕๕๓/ แผนปฏิบัติงานศูนย์ฯปี ๒๕๕๔ และร่าง แผนปฏิบัติงานศูนย์ฯปี ๒๕๕๕

๔.    แลกเปลี่ยน / เสนอแนะ / แสดงความคิดเห็นต่อกัน

๕.    กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมสานสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม         

บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี           จำนวน      ๑๕       คน 

ระยะเวลา          

วันศุกร์ที่  ๑๕   และอาทิตย์ที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๓  

สถานที่

ณ  สวนเพชร เวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  

งบประมาณดำเนินงาน           

จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๓   

ผู้รับผิดชอบโครงการ         

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.        มีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานและมีแผนและทิศทางการดำเนินงานศูนย์เป็นอนาคต

๒.       บุคลากรมีความเข้าใจตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  เพื่อนร่วมงาน  และสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และเห็นถึงความสำคัญของภาระหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

๓.       บุคลกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

๔.       บุคลากรได้ทราบเป้าหมายในการร่วมกันในการปฎิบัติงาน และสามารถสร้างพลังในองค์กร นำไปสู่พลังในการสร้างสรรค์งานที่ดีต่อสังคมต่อไป

กำหนดการ

โครงการสัมมนาและสรุปบทเรียนการทำงานของศพส. 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓วันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓                          

  สวนเพชร เวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 

*********************

วันศุกร์ที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓           

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.         เดินทางสู่สถานที่พัก           

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.         ถึงที่พัก / เก็บสัมภาระ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.         เกมส์นันทนาการ

๑๓.๔๕-๑๖.๕๐ น.         ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสรุปแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๓(แผนระยะสั้น)           

๑๖.๕๐-๑๗.๐๐ น.         ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอประเด็นพูดคุยในวันถัดไป           

๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็น           

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.         ภาระงานและความรับผิดชอบต่องานและต่อองค์กร 

วันเสาร์ ที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๓           

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.         รับประทานอาหารเช้า           

๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.         เกมส์นันทนาการ           

๐๙.๑๐-๐๙.๑๕ น.         Check In            

๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น.         ระดมความคิดเห็นสำหรับเป้าหมายศพส.วันนี้ และแผนงานปี ๒๕๕๔

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารเที่ยง           

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.         เกมส์นันทนาการ           

๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น.         แบ่งกลุ่มย่อยตามภาระงาน “ระดมสมองแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๕ (แผนระยะยาว)”           

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.         รับประทานอาหารเย็น           

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.         สรุปงาน ประมวลผลต่อการสร้าง “ภาพฝันศพส.”  

วันอาทิตย์ ที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๓           

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเช้า           

๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.         กิจกรรมสร้างสัมพันธ์  (ล่องแพ/ ล่องเรือ)           

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น.          กิจกรรมนันทนาการตามอัธยาศรัย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารเที่ยง           

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

*หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th