Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142595
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

20-1-2553 ศพส.รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการกำปงซือแน PDF พิมพ์ ส่งเมล

 

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครImage

  รายละเอียดการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานโครงการกำปงซือแน: หมู่บ้านสันติ

(Kampong Suenae: Building Happy Communities for Children)


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  :
1. ผู้จัดการโครงการ
(Full time)                            จำนวน 1 อัตรา

                              
2. เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานทั่วไป
(Part time)      จำนวน 1 อัตรา

 


2. หน่วยงาน                
: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


3. ระยะเวลาการจ้างงาน
        : 3 ปี

 


4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 


4.1         
ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (full time) จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติในการรับสมัครมีดังนี้


4.1.1       
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา


4.1.2       
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้


4.1.3       
สื่อสารภาษามลายูถิ่นได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าไม่ได้ก็พร้อมที่จะเรียนภาษามลายูถิ่นทันทีที่เริ่มงานได้)


4.1.4       
มีความสนใจหรือมีความรู้ในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับงานด้านสันติวิธีและสิทธิเด็ก


4.1.5       
สามารถทำงานอยู่ประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


4.1.6       
สามารถเดินทางในพื้นที่และเดินทางไกลได้สะดวก หากมีพาหนะเป็นของตนเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4.1.7       
มีประสบการณ์ในการประสานงานและบริหารจัดการโครงการ 3 ปี ขึ้นไป


4.1.8       
สามารถติดตามโครงการและเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการได้


4.1.9       
สามารถทำงานในที่สภาวะที่กดดันซึ่งมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยได้


4.1.10   
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet


4.1.11   
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีที่รับเข้าทำงาน

 


4.2         
เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานทั่วไป (part time) จำนวน 1 อัตรา


4.2.1       
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี


4.2.2       
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้


4.2.3       
สามารถจัดทำบัญชีและสรุปรายงานการเงินโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้


4.2.4       
ทำงานอยู่ที่สำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และสามารถเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


4.2.5       
มีความสนใจในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับงานด้านสันติวิธีและสิทธิเด็ก


4.2.6       
มีทักษะในการติดต่อประสานงานและติดตามงาน


4.2.7       
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet


4.2.8       
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีที่รับเข้าทำงาน

 


5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          1) กรอกใบสมัครงานฯ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงานโดยละเอียด

          2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          3) สำเนาวุฒิบัตร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    จำนวน 1 ฉบับ

          4) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1 ฉบับ

          5) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)        จำนวน 1 ฉบับ

          6) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)      จำนวน 1 ฉบับ

          7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

          8) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

6. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร (ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2553)

          ผู้สนใจสามารถยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ    ส่งจดหมาย (วงเล็บมุมซอง สมัครงานโครงการกำปงซือแน) มาที่

คุณพรพิมล  พลพร้อม

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

999 สำนักงานอธิการบดี ห้อง 204 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หรือ    ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการรับสมัครถึงคุณพรพิมล  พลพร้อม มาที่ E-mail Address : หัวข้อ สมัครงานโครงการกำปงซือแน

 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก                 สอบสัมภาษณ์

 

8. อัตราเงินเดือน

8.1  ผู้จัดการโครงการ                                เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน

8.2  เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานทั่วไป           เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครImage

 

neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th