Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow รายวิชา ป.ตรี arrow ศพสต 101 การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภาคฤดูร้อน 2552 Sunday, 25 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4120925
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศพสต 101 การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภาคฤดูร้อน 2552 PDF พิมพ์ ส่งเมล

คู่มือการจัดการเรียนการสอน 

ดาวน์โหลดข้อมูลและตารางสอนไฟล์ MSWord

 

รหัสและชื่อวิชาการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

(Conflict transformation by peaceful means)

 
จํานวนหน่วยกิต

3 (3-0-6)

 
จํานวนนักศึกษา

25 คน

 
  
ระยะเวลาเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 (วันที่ 5 เมษายน-14 พฤษภาคม 2553)

วันจันทร์-พฤหัส-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00   

สถานที่

แจ้งให้ทราบภายหลัง

 
  
 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 
 

ดร. เอกพันธุปิณฑวณิช ( ), 0891886665

 . งามศุกรรัตนเสถียร ( ), 0894875957 

 

 

 ลักษณะวิชา   ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหความขัดแย้งและการหาวิธีแนวทางสันติวิธีในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน  
วัตถุประสงค์รายวิชา  
 

 

ด้านความรู้

  
 

1. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ ความรุนแรงและ ความขัดแย้งได้

 2.   เข้าใจหลักการวิเคราะห์ความขัดแย้งและฝกวิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆได้
 

3. อธิบายแนวทางการคลี่คลายความขัดแย้ง และแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี

 

4. อธิบายหลักการสันติวิธี และเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้

 5.   อธิบายหลักและวิธีการสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง และการสื่อสารอย่างสันติ   
 

 

ด้านเจตคติ

  
 1.   ตระหนักถึงความสําคัญของความเข้าใจสภาวะที่เปนสันติสุขรวมกัน
 

2. ตระหนักถึงคุณประโยชนของการแปรเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี

 3.   ตระหนักในคุณคาของตนเอง การให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้อื่น
 4.   ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 

 

ด้านการปฏิบัติ

  
 

1. นําหลักและวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เช่น การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง ไปประยุกต์ใช้

 

2. แสดงออกถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience) สามารถคิดทบทวน (Reflection) สรุปหลักการ (Generalization) และ นําไปประยุกต์ใช้ (Application) ได้

 

3. มีทักษะเบื้องต้นในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 

กรุณาดูข้อมูลฉบับเต็มและตารางสอนจากไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint.ppt หัวข้อการสื่อสารอย่างสันติ

ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint.pdf หัวข้อการสื่อสารอย่างสันติ

 

 

neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th