Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142552
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

29-9-2553 สานเสวนาประชาคมมหิดลกับสันติสังคม PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image

ข้อมูลกิจกรรมสานเสวนา ประชาคมมหิดลกับสันติสังคม

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆและดูเหมือนว่าความรุนแรงที่ว่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ทุกเมื่อ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา การสื่อสาร การสานเสวนา และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสันติวิธีอันจะสามารถป้องกันความขัดแย้งมิให้แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และกำลังจะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทด้วยนั้น ศูนย์ฯได้ตระหนักถึงความสำคัญที่สมควรเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้แพร่หลายมากขึ้นพร้อมๆกับการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการนำประสบการณ์ของการให้บริการวิชาการทางด้านสันติวิธีที่ศูนย์ฯดำเนินการมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ มาเผยแพร่ให้ความรู้กับสังคมและชุมชนมหิดล ศูนย์ฯจึงดำริที่จะดำเนินการจัดโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสันติวิธีประชาคมมหิดลและประชาชนในสังคมไทยขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อการสร้างเครือข่ายสันติวิธีกับหน่วยงานอื่นภายในชุมชนมหิดล

2.        เพื่อการสร้างพื้นที่ของชุมชนปฏิบัติ(Community of Practice) ในเรื่องสันติวิธีให้เกิดขึ้นในชุมชนมหิดล

3.        เพื่อการเผยแพร่ สื่อสาร และเปิดพื้นที่สาธารณะเรื่องสันติวิธีระหว่างประชาคมมหิดลและประชาชนในสังคมไทย

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

                        ในช่วงเช้า จัดในรูปแบบ สานเสวนา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง หรือความเห็นต่าง ๆ โดยเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง  ดำเนินรายการโดย ดร.เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์  ซึ่งในวันนี้ เราจะได้ฟังเรื่องราวหลากหลายจากตัวแทนประชาคมมหิดล ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี นักสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักดนตรี และนักวิชาการผู้วิจัยด้าน ยุติธรรมสมานฉันท์

ในช่วงบ่าย จะเป็นการสานเสวนาในรูปแบบร้านกาแฟ หรือสภากาแฟ ที่จำลองบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามานั่งในร้านกาแฟท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการสนทนาไปตามโต๊ะต่าง ๆ ในหัวข้อที่กำหนดไว้ ดำเนินรายการโดย

                         และตลอดทั้งวัน สามารถชมนิทรรศการภาพถ่าย และวิดิทัศน์เดินเพื่อสันติปัตตานีอีกหนึ่งปฏิบัติการสันติวิธีที่จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  ทีได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนในชุมชนตลอดระยะทาง 1,100 กิโลเมตร

                       

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      เผยแพร่ความรู้เรื่องสันติวิธีแก่ชุมชนมหิดล และประชาชนทั่วไปในสังคมไทย

2.      การสร้างภาคีเครือข่ายสันติวิธีกับหน่วยงานอื่นภายในชุมชนมหิดล

3.              การสร้างพื้นที่ของชุมชนปฏิบัติ(Community of Practice) ในเรื่องสันติวิธีให้เกิดขึ้นในชุมชนมหิดล

4.      การเผยแพร่ สื่อสาร และเปิดพื้นที่สาธารณะเรื่องสันติวิธีระหว่างชุมชนมหิดลและสังคมไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่าย

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th