Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ arrow โครงการ arrow โครงการปี 2553 arrow โครงการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ 5 ปี การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548-2552) Tuesday, 29 September 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4105460
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ 5 ปี การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548-2552) PDF พิมพ์ ส่งเมล

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ PDF 

1.1 หลักการและเหตุผล

 เมื่อปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นความสำคัญที่จะมีบทบาทที่จะบรรเทาปัญหาของสังคมและปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงมีคำสั่งตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เพื่อศึกษาการใช้สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในสังคม ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนทุกเชื้อชาติและศาสนาในสังคมไทย

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.2552 ศพส.ได้มีการสนับสนุนและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและแหล่งทุนอื่นจากภายนอกที่ดำเนินการเสร็จแล้วรวมกว่า 40 โครงการ

ดังนั้น การสรุปบทเรียนและองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ. 2548-2552 นอกจากจะเป็นการทบทวนการทำงานแล้ว บทเรียนและองค์ความรู้ที่ค้นพบยังเป็นผลงานทางวิชาการที่นำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของศูนย์ฯ ทั้งการเรียนการสอน ความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำข้อเสนอแนะสู่ระดับนโยบายสาธารณะต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสรุปบทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2552

2) เพื่อนำบทเรียนและองค์ความรู้ที่ค้นพบจากโครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของศูนย์ฯ ทั้งการเรียนการสอน ความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะสู่ระดับนโยบายสาธารณะ  

 

1.3 โจทย์การสรุปบทเรียนและองค์ความรู้

1)      จากการดำเนินงานช่วง 1-5 ปีแรก ศพส. บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง2)      ศพส.ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอะไรบ้างในการทำงานช่วง 1-5 ปีแรกที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ   

 

1.4 กรอบการสรุปบทเรียนและองค์ความรู้

การดำเนินโครงการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ได้กำหนดกรอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กรอบการสรุปบทเรียน และกรอบการถอดองค์ความรู้ ดังนี้

กรอบการสรุปบทเรียนในการสรุปบทเรียน โครงการฯจะดำเนินการสรุปบทเรียนตามกรอบคิดต่อไปนี้

 

1)       วัตถุประสงค์ของศพส.

 

2)       ผลที่ได้รับ (output)

 

กรอบการถอดองค์ความรู้กรอบการถอดองค์ความรู้จะใช้วิเคราะห์ว่าจากผลการดำเนินงานต่างๆทำให้ได้ข้อค้นพบและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ดังนี้

 

1) ข้อค้นพบ ประกอบด้วย1.1) องค์ความรู้1.2) นวัตกรรม

2) ข้อเสนอแนะ  

 

1.5 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

โครงการฯดำเนินงานในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2553 รวมระยะเวลา 9 เดือนโดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้

 

แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมเดือน / พ.ศ.2553
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูล จากรายงาน โครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ช่วง 2548-2552 เพื่อสรุปประเด็น   /  /  /      
2. ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อ    /   /     
3. วิเคราะห์เนื้อหาผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี และประเด็นที่คัดเลือก      /    
4. สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นที่คัดเลือก        /   /   /  
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเขียนร่างรายงานฉบับสมบูรณ์      /   /   /   /  
6. นำเสนอร่างรายงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น        /   / 
7. แก้ไขร่างรายงานสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ฉบับสมบูรณ์        /   / 
8. ผลิตหนังสือเพื่อเผยแพร่ 1 เรื่อง        /   /   /
9. จัดเวทีนำเสนอสู่สาธารณะ            /
  

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1)      ได้บทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ.2548-2552

 

2)      นำบทเรียนและองค์ความรู้ที่ค้นพบจากโครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของศูนย์ฯ ทั้งการเรียนการสอน ความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะสู่ระดับนโยบายสาธารณะ  

 

 

1.7 วิธีการศึกษา

การสรุปบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการนำความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาจัดระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึงหรือนำไปใช้ ทั้งนี้ การสรุปบทเรียนมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมต่างกันไป ซึ่งการสรุปบทเรียนของโครงการฯจัดเป็นการสรุปบทเรียนเฉพาะประเด็น โดยเลือกประเด็นตามประโยชน์การใช้งานขององค์กร

 

 จากโจทย์ของการสรุปบทเรียนข้างต้น คือ

 

-          จากการดำเนินงานช่วง 1-5 ปีแรก ศพส. บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

-          ศพส.ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอะไรบ้างในการทำงานช่วง 1-5 ปีแรกที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

 

ดังนั้น โครงการฯจึงอาศัยวิธีการสรุปบทเรียนและองค์ความรู้ ดังนี้

 

1)      การอ่านวิเคราะห์เนื้อหารายงานผลการดำเนินงาน (Content Analysis) เพื่อสรุปผลการดำเนินตามพันธกิจและกลุ่มประเด็น

2)      การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ทำโครงการในประเด็นที่คัดเลือกเพื่อที่จะผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะ  
Download รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ PDF
neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th