Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Sunday, 27 May 2018  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 3554047
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สานเสวนาวิชาการ"กรณีนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียน" PDF พิมพ์ ส่งเมล

 

 ดาวน์โหลด ใบตอบรับการเข้าร่วม  Image

Image

โครงการ สานเสวนาวิชาการ

ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม

กรณีนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียน”

หลักการและเหตุผล    ตามที่ได้เกิดกรณีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สั่งห้ามเด็กนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียน ประกอบกับการมีมติมหาเถรสมาคมที่อาจถูกตีความว่ามติดังกล่าวห้ามนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบ จนอาจเป็นประเด็นที่จะสร้างความสับสน ความเข้าใจผิด และความแตกแยกในสังคมได้  ในกรณีดังกล่าว เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจเรื่องการเคารพความเป็นพหุลักษณะ (pluralism) ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของบุคคลต่างๆในสังคมไทย การได้มีโอกาสรับฟัง เรียนรู้หลักการและข้อปฏิบัติของบุคคลต่างๆในสังคมที่อาจมีความแตกต่างกัน จะสามารถช่วยให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด ลดความระแวงสงสัย และความรู้สึก เป็นอื่นในสังคมไทยได้  สานเสวนาเป็นกระบวนการหนึ่งที่อาจนำมาใช้ เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ที่แตกต่างของกันและกัน การคลุมฮิญาบเป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของชาวไทยพุทธและมุสลิม การจัดสานเสวนาเพื่อรับฟัง เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และหาทางออกที่ปฏิบัติได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง    ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วิทยาลัยศาสนศึกษา, ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม จึงร่วมกันเป็นองค์กรร่วมจัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อเกิดการเรียนรู้ความแตกต่าง หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม

๒.    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับกรณีการห้ามคลุมฮิญาบดังกล่าวได้ มีโอกาสฟัง เรียนรู้ เข้าใจอัตลักษณ์และเหตุผลของกันและกันโดยผ่านกระบวนการสานเสวนา

๓.     เพื่อฟัง เรียนรู้ และร่วมหาทางออกที่เป็นรูปธรรมต่อกรณีดังกล่าว

๔.     เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม

ลักษณะกิจกรรม

๑.       การอภิปรายจากนักวิชาการ๒.     การสานเสวนา

 องค์กรร่วมจัด

๑.      สภาศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ประเทศไทย  ผู้สนับสนุนงบประมาณ
๒.    ศูนย์ศึกษาพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.     วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล*
๕.     ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.      ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล

วัน เวลา                วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

สถานที่                ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย                นักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้เกี่ยวข้องกับกรณีฮิญาบ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน ประมาณ ๘๐ คน


กำหนดการ 

เวลา ๘.๓๐ .๐๐ น.                          ลงทะเบียน
เวลา ๙.๐๐ .๒๐ น.                           เปิดงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา ๙.๒๐ ๑๒.๐๐ น.                      การอภิปราย “ประสบการณ์เรื่องเล่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างในสังคมพหุลักษณ์

    1. ศ.ดร. สุวิไล  เปรมศรีรัตน์               :  มุมมองจากประเด็นภาษา
    2. ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา                 :  มุมมองจากประเด็นศาสนา
    3. ดร. โสรฬ  สิริไสย์                             :  มุมมองจากประเด็นวัฒนธรรม
    4. ดร. วราภรณ์  แช่มสนิท                   : มุมมองจากประเด็นสิทธิมนุษยชน
    5. รศ.ดร. โคทม  อารียา                       :  มุมมองจากประเด็นสันติวิธี

ดำเนินรายการ อภิปราย ถาม ตอบข้อซักถาม :    โดย คุณนิรมล เมธีสุวกุลเวลา

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.    อาหารกลางวันเวลา
๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น.    การสานเสวนา เรื่อง “การคลุมฮิญาบในโรงเรียน”      
                     ๑) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานนท์*    ผอ.สำนักพุศาสนา
                                               
                     ๒) ดร
. อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา       ประธานร่วม RfP-IRC Thailand
                     ๓) ดร. ประพนธ์ หลีสิน*                      ผอ.รร. มัธยมวัดหนองจอก
                     ๔) ดร.อำนาจ         บัวศิริ                     ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
                     ๕) คุณฮานีฟ  หยงสตาร์                      กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ๖) พระครูสังฆรักษ์อนันต์* ผู้ช่วยเจ้า อาวาสวัดหนองจอก๗)ดร.พระมหาโชว์ ทัศนีโย ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา
                     ๘) นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์               ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๒
                     ๙) คุณกุศลศรี       ตอเล็บ                   พยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
                  ๑๐) คุณสมเกียรติ  ศรลัมพ์               คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา
สภาผู้แทนราษฎร
                 
๑๑) คุณวินัย  สะมะอุน* เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                  ๑๒) คุณไพศาล     พรมยงศ์          ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ 
                 ๑๓) พยาบาลโรงพยาบาลศิริราช*      ตัวแทนกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการคลี่คลายปัญหาฮิญาบในสถานศึกษา
                                               
                 ๑๔) นักเรียนมุสลิมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
                                               
                 ๑๕) นักเรียนพุทธโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก*

ดำเนินการสานเสวนา : โดยผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผาและคุณจอม เพชรประดับเวลา

๑๕
.๐๐ ๑๖.๓๐ น.    สานเสวนากลุ่มใหญ่
 *

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการติดต่อ

neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th