Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow รายวิชา ป.ตรี arrow ประมวลรายวิชา พสสศ๑๐๒ Sunday, 25 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4120961
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประมวลรายวิชา พสสศ๑๐๒ PDF พิมพ์ ส่งเมล

ประมวลรายวิชา พสสศ102
รายละเอียดรายวิชา
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลัยมหิดล                     

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                        ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี         

ข้อมูลทั่วไป 

.  รหัสและชื่อรายวิชา              ภาษาไทย        พสสศ ๑๐๒ สังคม สงคราม และสันติ   

                                                ภาษาอังกฤษ    PBPS 102 Society, War, and Peace 

.  จำนวนหน่วยกิต                 ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต (ทฤษฎีปฏิบัติค้นคว้า)

.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา         

๓.๑  หลักสูตร                                  -                

๓.๒ ประเภทของรายวิชา                   วิชาเลือก/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล 
      และอาจารย์ผู้สอน                           และ อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร 
  

.   วัน / เวลา                                      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๔ – ๑๕ ก.ย. ๕๔     
                                                           ๐๙
:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.
 
๖.   เงื่อนไขของรายวิชา                       กำหนดจำนวนผู้เรียนอย่างน้อย ๑๕ คน  
.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               ไม่มี      (Pre-requisite)          
.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน             ไม่มี      (Co-requisites)                        
.  สถานที่เรียน                                    ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ ตึกอธิการบดี
๑๐.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุง                  วันที่ ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่นี่

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th