Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142585
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สานเสวนาและกระบวนการแสวงหาความร่วมมือ PDF พิมพ์ ส่งเมล

 

"การทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันนี้น่าจะส่งผลให้เกิดบุคลากรด้านสันติวิธีจำนวนมาก
โดยเฉพาะกระบวนกรด้านการสานเสวนา แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าบุคลากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้น
ได้มีการพบเจอกันเพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์การขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นการทำงานอย่าง
บูรณาการทั้งงบประมาณและหน่วยงานเพื่อมาร่วมกันเป็นเครือข่ายสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งที่จะระดมความคิดและแพร่เชื้อ
ความดีงาม แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและทุกขภาวะสู่การปฏิบัติดีต่อกัน ไม่เพียงเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้แต่จะแผ่ขยาย
ไปสู่ปริมณฑลความขัดแย้งอื่นๆ เพื่อช่วยกันนำไปสู่สันติภาพอันสถาพรในที่สุด"

การสร้างความร่วมมือเป็นประเด็นการขับเคลื่อนที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจ  หลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น กอ.รมน. (2554) ในปัจจุบันก็ได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือกัน ขณะที่ศอ.บต. ก็ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี(เดิม) นอกจากความพยายามในการสร้างความไว้วางใจแล้ว ยังได้ทำงานเรื่องการสร้างความร่วมมือควบคู่กันไป ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการสานเสวนากับกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าไปติดตามผล และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการและพลเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยแบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่มประเด็น ได้แก่ ชุมชนสมานฉันท์, การจัดทำกระบวนการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, การส่งเสริมกิจกรรมร่วมของกลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน เช่น กลุ่มโรงเรียนปอเนาะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ชุมชนเศรษฐกิจ (พอเพียง) ชุมชนสุขภาพ เป็นต้น, การเชื่อมประสานกลุ่มเป้าหมายต่างๆ, การจัดทำโครงการนำร่องที่เน้นพื้นที่เป้าหมาย (area-based) และหลายฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน, การส่งเสริมกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนงานเหล่านี้ทำให้เกิดเครือข่ายสันติวิถีที่ทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก

จากการทำงานมาอย่างต่อเนื่องพบว่าการเข้าไปพัฒนาและฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเป็นเครื่องมือสร้างความสมานฉันท์ของชุมชน และมีการสานเสวนาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างสันติ ในระดับเบื้องต้นสามารถที่จะลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ เช่น แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องขยะที่บ้านควนโนรี  แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการของรัฐกับประชาชนที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และการสานเสวนาหลายกรณีสามารถที่จะเปลี่ยนท่าทีของความไม่มั่นใจมาเป็นเชื่อมั่นที่จะนำการสานเสวนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสานเสวนาให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งยังเห็นว่า การสานเสวนายังไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้


 


สำหรับการสานเสวนาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมประสานกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้น  ทำให้ภาคพลเมือง ภาครัฐ ศาสนา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสานเสวนาเพิ่มมากขึ้น ตลอดทั้งคณะทำงานก็สามารถที่จะประมวลประสบการณ์ที่ผ่านมาจัดทำเป็นหนังสือวิชาการเพื่อเป็นสื่อในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการสานเสวนาได้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือยังเกิดขึ้นในส่วนของเยาวชน ซึ่งทำให้มีการทำงานต่อเนื่องได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุ์สันติวิถี แต่บางกิจกรรมก็ยังเป็นกิจกรรมระยะสั้นๆที่ขาดความต่อเนื่อง
และขาดการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน ส่วนโครงการนำร่องที่เน้นพื้นที่เป้าหมายก็เช่นกัน จึงทำให้หลังปี พ.ศ.
2552 เป็นต้นมา ได้มีการสานต่อการทำงาน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และขยายพื้นที่ในบางตำบลของจังหวัดนราธิวาส เพื่อขยายผลการวิจัย และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ด้วยกระบวนการทางสังคมในการลดความขัดแย้ง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการดำเนินการ

สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ขณะที่การสร้างความร่วมมือกับผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิมก็พบว่าศักยภาพของนักศึกษาดังกล่าวน่าจะเอื้อต่อการพัฒนาซึ่งภาครัฐไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อน ดังนั้น รัฐควรมีนโยบายในการแก้ไขและควรมีนโยบายในการขยายผล ซึ่งจะทำให้ลดช่องว่างและสร้างสรรค์ประโยชน์ได้สูงขึ้นตามศักยภาพของนักเรียนนอกในบริบทของโลกปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม การสร้างความไว้วางใจและการสร้างความร่วมมือก็ยังคงเป็นงานหนักที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกระดับ ตราบเท่าที่ความหวาดระแวงยังคงดำรงอยู่ โดยที่ในปัจจุบันการทำงานด้านการสานเสวนายังคงสร้างปฏิบัติการอย่างไม่ลดละ ซึ่งผู้ร่วมการสานเสวนามักสะท้อนให้เห็นว่า การสานเสวนามีประโยชน์มาก แตกต่างจากการประชุมทั่วไป จึงอยากให้จัดขึ้นบ่อยๆ เพราะเป็นเวทีสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นด้วยใจ การเชิญกลุ่มคนหลายกลุ่มมาพูดคุยในพื้นที่ปลอดภัยทำให้ทุกคนได้รู้จักเข้าใจกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน และเกิดเครือข่ายที่จะร่วมมือกันพัฒนาเรื่องสันติภาพ

การทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันนี้น่าจะส่งผลให้เกิดบุคลากรด้านสันติวิธีจำนวนมาก โดยเฉพาะกระบวนกรด้านการสานเสวนา แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่า บุคลากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นได้มีการพบเจอกันเพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์การขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นการทำงานอย่างบูรณาการทั้งงบประมาณและหน่วยงาน เพื่อมาร่วมกันเป็นเครือข่ายสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งที่จะระดมความคิดและแพร่เชื้อความดีงาม แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและทุกขภาวะสู่การปฏิบัติดีต่อกัน ไม่เพียงเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้แต่จะแผ่ขยายไปสู่ปริมณฑลความขัดแย้งอื่นๆ เพื่อช่วยกันนำไปสู่สันติภาพอันสถาพรในที่สุด

บรรณานุกรม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี. โครงการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้
. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

จอห์น แมคคอนแนล. คลายเครียดด้วยลมหายใจ : เยียวยาความเครียดด้วยวิถีพุทธ. สุรภี ชูตระกูล (แปล). นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

ปาริชาด สุวรรณบุบผา. โครงการฝึกอบรมวิทยากรสานเสวนา. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.

_________. โครงการสานเสวนาเพื่อป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.

_________. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการสานเสวนาเพื่อป้องกันและลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดภาคใต้. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2552.

_________. รายงานสรุปโครงการสานเสวนาชุมชนศาสนเสวนา เรื่อง “ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนา”. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

ปาริชาด สุวรรณบุบผา และคณะ (กองบรรณาธิการ). บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2549.

_________. ศาสนเสวนา. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.

พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์. การประสานความร่วมมือกับผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม : ศักยภาพ การพัฒนา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.

เยาวชนใจอาสา. รายงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเยาวชนในระดับท้องถิ่น. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. 

ไลลา เจะซู. โครงการนักศึกษาสู่ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสีย. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2550.

อาเต็ฟ โซ๊ะโก และคณะ. โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th